Ponad 53 miliony w budżecie powiatu przasnyskiego na inwestycje w roku 2014

Zestawienie wydatków inwestycyjnych powiatu w roku 2014

Podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 11 marca  2014 roku radni zwiększyli o ponad 8 milionów złotych wydatki budżetowe powiatu na inwestycje realizowane w 2014 roku. Tym samym, już nie 46 milionów złotych, ale ponad  53 miliony złotych  przewidziano na wydatki inwestycyjne, co jest zamierzeniem rewelacyjnym, gdyż wartość wydatków majątkowych przekroczy 50% wydatków całkowitych powiatu.

Największe inwestycje planowane są w obszarze drogowo-infrastrukturalnym, oświatowym, szpitalnym, stwarzaniem warunków dla rozwojem przedsiębiorczości, czy rekreacyjno – sportowym. W sumie na 2014 rok mamy zaplanowanych 38 zadań inwestycyjnych.

Pomimo tak dużych inwestycji i znakomitego wykorzystania funduszy unijnych i krajowych, dla których trzeba było zapewnić wkład własny, posiadamy ciągle zrównoważony budżet. Kilkuprocentowe zadłużenie ma pełne pokrycie w wolnych środkach na rachunku powiatu. Ta technika zarządzania finansami pozwala nam na spokojne regulowanie zobowiązań w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych.

Przypomnijmy, że w  ciągu 15 lat funkcjonowania powiatu zrealizowaliśmy 453 inwestycje za ponad 300 mln zł i położyliśmy podwaliny pod dalsze kilkusetmilionowe przedsięwzięcia, ale już z udziałem przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe mechanizmy inwestowania będą nieporównanie bardziej związane bezpośrednio z podniesieniem jakości życia indywidualnych mieszkańców powiatu, gdyż będą to inwestycje w miejsca pracy i innowacje.

Inwestycje zaplanowane w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2014:

 

1. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2017) – 30.250.997,39 

 

2.  Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec – Stegna i Ulatowo Pogorzel  i  Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych  do regionalnej sieci transportowej”  w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II  -5 388 884,43

w tym:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra -Długołęka-Zielona w ramach FOGR

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra -Długołęka-Zielona w km 12+590-13+240

c) usługi geodezyjne

3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra” (2013-2014) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego, =4.514.625,00

w tym:

a)przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec -Węgra –Czernice Borowe w km 2+199-2+750 oraz odwodnienia w km  0+700-1+200

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec – Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra

4.  Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I” (2008-2014) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież – 3.762.954,89

5.  Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” (2013-2014) Cel: Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – 2.000.000,00

6.  „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” (2008-2018) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież – 2.000.000,00

7. Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” (2012–2014) Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie – 975.400,00

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona w km 12+590-15+077” (2011-2015) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych-545.274,00

9.  Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Województwa Mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” (2013–2014) Cel: Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej -508.500,00

10.  Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów  Oddziału Wewnętrznego SPZ ZOZ w Przasnyszu” Cel: Poprawa, jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu – 420.000,00

11.  Modernizacja rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu” Cel: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu – 359.389,40

12. Budowa ulic w Przasnyszu na Osiedlu Wschód II, obejmujące ulice J. Brzechwy, S Kisielewskiego, K. K. Baczyńskiego oraz na Osiedlu Błonie, obejmujące ulice Dworska i Wiejska.” Cel: Poprawa warunków drogowych. – 300.000,00

13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Wydział Geodezji (2011-2015) Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu – 237.554,71

14. Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu” Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych – 237.500,00

 

15.  Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu” – 217.965,00

16.Przebudowa drogi powiatowej nr 3210W Krukowo – Ostrówek w ramach  FOGR” – 200.031,83

17.  Utworzenie przez Powiat Przasnyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Oświata Spółka z o. o. w Chorzelach” Cel: „Zadania oświatowe w zakresie obiektów powiatowych” -200.000,00

18. Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolna 4 w Chorzelach” (2013-2014)  Cel: Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły – 140.000,00

 19. „Budowa hali widowiskowo – sportowej oraz remont – UG Jednorożec” (2014-2015) Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież – 100.000,00

20. Rozbudowa budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” (2012–2021) Cel: Poprawa warunków – 100.000,00

21.  Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009-2016) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – 100.000,00

22. Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” (2010-2015) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 100.000,00

 

23. „Zabezpieczenie potrzeb energetycznych ZSP w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej” (2009-2016) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka    -100.000,00

24. „Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz” (2011-2015) Cel: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji : 100.000,00


25.
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej” (2012-2014) Cel: Poprawa warunków pracy CKP – 85.349,00

 26. „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w Zespole podworskim w Chojnowie” Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego – 80.000,00 

27. Odprowadzenie wód opadowych z „PSG Sierakowo” – ustanowienia służebności i adnotacja rowu odpływowego – 62.000,00

28. „Remont świetlicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25” Cel: Poprawa warunków pracy i nauki – 50.000,00

29. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2015) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 50.000,00

30. Budowa boiska szkolnego w Krasnym” Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież – 43.500,00

31. Zakup sprzętu i oprogramowania -Starostwo Powiatowe”, Cel: Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym-35.000,00

32. Zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu” Cel: Poprawa warunków pracy w KPP w Przasnyszu – 32.500,00

33. Zakup sprzętu szkolnego na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu” Cel: Poprawa warunków procesu dydaktycznego uczniów – 20.000,00

34. „Zakup samochodu osobowego” Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1 –  15.000,00

35.  Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego we wsi Nowe Czernice” Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 10.000,00

36.  „Zakup sprzętu komputerowego” – Wydział Geodezji” Cel: Poprawa warunków pracy – 10.000,00

37. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (2011-2015) Cel: Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza – 20.642,63- 20.642,63= 0,00

38.  Wykonanie termomodernizacji bryły A, B i C oraz modernizacji źródła ciepła dla kompleksu szpital” (2014-2015) Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa mazowieckiego poprzez wzrost energooszczędności budynku SPZZOZ dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – 1.026.623,00-1.026.623,00=0,00

RAZEM

w budżecie powiatu przasnyskiego
na inwestycje w roku 2014

 53.352.425,65


Fot. 1. Procentowy udział inwestycji w budżecie Powiatu PrzasnyskimFot. 1. Procentowy udział inwestycji w budżecie Powiatu Przasnyskim-p18jdaksui1ohkgpt168k1j341paj


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments