Pierwsze na Mazowszu umowy w ramach zwrotnej inżynierii finansowej

Podpisane zostały pierwsze na Mazowszu umowy dotyczące unijnego wsparcia w formie pożyczek, a nie jak dotychczas – dotacji. Ruszyły więc pełną parą dwie inicjatywy JEREMIE i JESSICA. Ich kapitał to 220 mln zł przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z RPO WM 2007-2013.

Umowy z odbiorcami wsparcia podpisał Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach JEREMIE pożyczki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu udostępni pośrednik finansowy TISE SA. Z inicjatywy JESSICA zrewitalizowane zostaną centrum Sochaczewa (inwestorem jest Miasto Sochaczew) i obiekt dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku (inwestor – firma Budmat). Rozpoczyna się zatem nowa forma korzystania z unijnych pieniędzy na Mazowszu.

Wszystko wskazuje na to, że w latach 2014-2020 mechanizmy zwrotne będą szczególnie doceniane i preferowane przez Komisję Europejską. Ten typ wsparcia powinien znaleźć się w programach regionalnych i krajowych. Już teraz nabieramy pierwszych doświadczeń– powiedział marszałek Adam Struzik. – Z naszego punktu widzenia ważny jest dynamiczny rozwój regionu. Warto więc wykorzystać wszystkie możliwości – zarówno środki europejskie, jak i samorządowe, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, zwrotna inżynieria finansowa będzie odgrywała istotną rolę w unijnym programowaniu na lata 2014-2020. Niedługo pieniądze z UE będą głównie przekazywane odbiorcom jako kapitał do zarządzania, a następnie do zwrotu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ma to duże znaczenie – środki będą mogły być wykorzystywane przez kolejnych beneficjentów na kolejne inwestycje. W ten sposób pieniądze będą pracowały wielokrotnie.

W ramach inicjatywy JEREMIE podpisano umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA). Będzie to pierwszy pośrednik finansowy, który dzięki podpisanej umowie już wkrótce rozpocznie udzielanie pożyczek mazowieckim przedsiębiorcom. Otrzymane na ten cel pieniądze to 9 mln zł. Staną się one wsparciem dla 125 przedsiębiorców, w tym 85 start-upów, przy założeniu, że kwota jednej pożyczki nie przekroczy 250 tys. zł. Będą to pożyczki na zasadach korzystniejszych od rynkowych.

Umowę na zwrotne wsparcie podpisali 14 czerwca br. dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w BGK Jarosław Kała oraz wiceprezes zarządu TISE SA Joanna Wardzińska.

Pierwsze umowy w ramach inicjatywy JESSICA dotyczą rewitalizacji przestrzeni miejskich. Władze Sochaczewa postawiły na wykorzystanie pożyczki na odnowę zdegradowanego centrum miasta. Przebudowany zostanie plac Armii Ludowej wraz z przyległymi ulicami. W tym obszarze powstanie strefa płatnego parkowania. Istniejące obiekty i przestrzenie zaczną pełnić nowe funkcje, ważne z punktu widzenia rozwoju miasta i życia jego mieszkańców. Wartość netto tego przedsięwzięcia wynosi ok. 2 mln zł, a kwota udzielonej pożyczki to 1,7 mln zł, z oprocentowaniem 0,92 proc. w skali roku.

Duża zmiana czeka przestrzeń dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Ze środków udzielonych w ramach inicjatywy JESSICA możliwe będzie zakończenie na tym terenie prowadzonego przez firmę BUDMAT procesu rewitalizacji. Część budynków zostanie przebudowana i wyremontowana. Zmiany dotyczyć będą również infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych. Zagospodarowany zostanie przyległy teren – obszar ożyje gospodarczo i społecznie. W zrewitalizowanych obiektach planuje się uruchomienie linii produkcyjnej blachodachówki modułowej. Możliwe to będzie m.in. dzięki zakupowi z udzielonej pożyczki specjalistycznych maszyn. Koszt rewitalizacji to 20 mln zł (netto), z czego kwota udzielonej pożyczki wynosi 15 mln zł, a oprocentowanie – 0,91 proc. w skali roku.

Umowy podpisali dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK Marek Szczepański oraz odpowiednio właściciel firmy BUDMAT z Płocka Bogdan Więcek i burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki. Obie inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczek inwestorzy nie poniosą żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA.

– Podpisywane umowy w ramach JESSICA dotyczą inwestycji związanych z rewitalizacją miast. Warto pamiętać, że w tych działaniach Bank Gospodarstwa Krajowego wspierany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., która ze względu na znajomość tematyki przeprowadza wstępną ocenę wniosków– podsumował członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Obecnie BGK jest w trakcie oceny 13 wniosków o pożyczkę na finansowanie projektów miejskich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Kolejne decyzje podjęte zostaną jeszcze w czerwcu.

Po podpisaniu umów odbyło się w urzędzie piąte posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego. Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan wdrażania inicjatywy JESSICA na Mazowszu. Dyskutowano również na temat dotychczas zidentyfikowanych problemów i barier we wdrażaniu inicjatywy oraz rozważano możliwości podjęcia środków zaradczych. Rada Inwestycyjna Funduszu Powierniczego JESSICA przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego z realizacji inicjatywy JESSICA na Mazowszu za 2012 r.


Uruchomienie inicjatyw JEREMIE i JESSICA było możliwe dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, który przeznaczył na ten cel pieniądze zasilające Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-13. Na inicjatywę JESSICA środki zostały przekazane z działań 5.2. Rewitalizacja miast (ponad 65,9 mln zł), 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (ponad 65,9 mln zł) oraz 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (ponad 22,7 mln zł). W przypadku inicjatywy JEREMIE jest to ponad 61 mln zł z działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

W inicjatywie JEREMIE menedżerem Funduszu Powierniczego na Mazowszu został Bank Gospodarstwa Krajowego. Menedżer Funduszu Powierniczego dla inicjatywy JESSICA, (jest nim Europejski Bank Inwestycyjny – EBI), ogłosił w grudniu 2011 r. konkurs na mazowieckiego menedżera Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Został nim Bank Gospodarstwa Krajowego, który w podziale środków na projekty typowo rewitalizacyjne i klastrowe współpracuje z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., natomiast przy projektach energetycznych z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Obie spółki nie tylko doskonale znają specyfikę i zakres tych zagadnień, ale także potrzeby miast na Mazowszu. Taka współpraca znacznie usprawnia więc zarządzanie środkami z funduszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments