PCPR w Przasnyszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Funkcję rodziny zastępczej wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
8) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
9) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
10) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodziny zastępczej mogą pełnić osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Informujemy także, iż w przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie, jak również osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kieruje kandydatów na bezpłatne szkolenia przygotowujące ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po pomyślnym odbyciu szkolenia, kandydaci otrzymują świadectwo jego ukończenia.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza;

a) spokrewniona;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2) rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Wsparcie jakie może uzyskać rodzina zastępcza:
1) wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa;
2) szkolenia i grupy wsparcia;
3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej;
4) dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie;
5) świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo;
6) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
7) inne wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu przasnyskiego otrzymują wynagrodzenie wynoszące odpowiednio:

1) rodzina zastępcza zawodowa – 2600 złotych brutto;
2) rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3100 złotych brutto;
3) rodzinny dom dziecka – 2900 złotych brutto.

Bliższe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej tut. Centrum, mieszczącym się przy ul. Sadowej 9 w Przasnyszu (budynek SP ZZOZ) lub pod numerami telefonów: (29) 753 41 89, (29) 753 42 83 w godzinach od 800 do 1600.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy pragną otworzyć swoje serca na dzieci potrzebujące wsparcia, miłości, zrozumienia, a przede wszystkim bezpieczeństwa i ciepła rodzinnego.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gość
Gość
4 lat temu

Dlaczego jak się jest rodziną zastępczą nie można pobierać alimentów z funduszu alimentacyjnego bo się nie należy nie dziwię się że ludzie nie chcą się opiekować dziecmi to jest chore..

Małgosia
Małgosia
4 lat temu
Reply to  Gość

Ale przecież priorytetem jest dobro dziecka, a nie kwestie finansowe…

Ela
Ela
4 lat temu

Rodzina zastępcza to chyba najlepsza alternatywa dla dzieci