Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.),  art. 4 ust.1 pkt. 13, 16, 17,  art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zarządzam, co następuje:

 

§1.

     Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznychMiasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

     Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Przasnysz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz – www.przasnysz.um.gov.pl

 

§3.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Przasnysza.

 

§4.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Przasnysza

  

Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments