Oświata gminna w statystykach

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2012/2013

 

Gmina realizuje zadania ustawowe w zakresie oświaty i jest odpowiedzialna za:

 – zapewnienie prawidłowych warunków działania szkoły, a w szczególności bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

– wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,

– zapewnienie obsługi administracyjno- finansowej szkół,

– wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów.

– dowożenie uczniów do szkół .

– pisanie wniosków , pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej dla oświaty oraz ich rozliczanie.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami zgodnie z ustawą sprawuje Kurator Oświaty – kontroluje i nadzoruje prawidłowy proces nauczania .

Na terenie Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 5 szkół podstawowych do których uczęszczało 367 uczniów( w 30 Oddziałach) i 3 gimnazja w Zespołach Szkół do których uczęszczało 145 uczniów( w 9 Oddz.), oraz 7 oddziałów przedszkolnych tj. „0” do których uczęszczało 130 dzieci jak również 4 Punkty Przedszkolne w miejscowościach : Bogate, Dobrzankowo ,Leszno i Stara Krępa do których uczęszczało 61 dzieci 3 i 4 letnich .

Ponadto Gmina pokrywała koszty utrzymania 62 dzieci ( po 448,50 za każde dziecko miesięcznie tj.27.807,00 zł za 1 miesiąc), które uczęszczały do 7 Przedszkoli Niepublicznych na terenie miasta Przasnysz.

Dzieci do Niepublicznych Przedszkoli uczęszczały z następujących miejscowości:

 – Obrąb – 2 dzieci, – Karwacz – 3 dzieci, – Bartniki – 8 dzieci

 – Polny Młyn – 2 dzieci, – Dobrzankowo – 2 dzieci, – Sierakowo – 5 dzieci

 – Leszno – 2 dzieci, – Gostkowo – 1 dziecko, -Wielodróż – 3 dzieci

 -Bogate – 1 dziecko , – Osówiec Szlachecki – 3 dzieci, – Sątrzaska – 1

 Dziecko – Frankowo – 1 dziecko, – Stara Krępa – 2 dzieci, – Grabowo – 2

 dzieci, – Golany – 7 dzieci, – Mchowo – 2 dzieci – Mchówko – 1 dziecko , -Brzezice – 1 dziecko, – Wandolion 1 dziecko  – Góry Karwack , –           Góry Karwackie 1 dziecko, Szla – 4 dzieci, – Wyrąb Karwacki – 2 dzieci  – Zawadki – 2 dzieci – Klewki – 3 dzieci.

Do Przedszkola Publicznego w Przasnyszu uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniami PPP koszt utrzymania 1 dziecka to – 779,75

Ogółem do szkół w roku sprawozdawczym uczęszczało 512 uczniów

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

1. Zespół Szkół w Bogatem 160 uczniów (113 Szk.Podstawowa ,47 Gimnazjum)

2. Zespół Szkół w Nowej Krępie 156uczniów ( 106 Szk.Podstawowa, 50 Gimnazjum)

3. Zespół Szkół w Lesznie 128 uczniów ( 80 Szkoła Podstawowa , 48 Gimnazjum)

 4. Szkoła Podstawowa w Mchowie 41 uczniów oraz 16 dzieci Oddz,Przedszkolny

 5. Szkoła Podstawowa w Obrębie 27 uczniów oraz14 dzieci w Oddz. Przedszkolny

Ponadto 29 uczniów zameldowanych na terenie Gminy spełnia obowiązek poza szkołami obwodowymi i są to uczniowie z następujących obwodów szkół :

( z Zespołu Szkół w Bogatem – 2 uczniów, z Zespołu Szkół w Nowej Krępie – 12 uczniów,

Z Zespołu Szkół w Lesznie – 2 uczniów, ze Szk. Podst. w Mchowie 10 uczniów, ze Szk. Podst. Obrębie 3 ucz.)

Gmina Przasnysz ze względu na położenie wokoło miasta Przasnysz ma bardzo rozdrobnioną sieć szkół. do 5 szkół podstawowych uczniowie uczęszczali w 30 oddziałach, średnia na oddział wynosi 13 uczniów, natomiast w gimnazjum jest średnio 16 uczniów w oddziale.

Mało liczne klasy są przyczyną wysokich kosztów utrzymania szkół, uczniowie natomiast w nich czują się bezpieczniej.

Liczebność uczniów w poszczególnych klasach przedstawiała się następująco:

 Szkoły Podstawowe
Nazwa szkoły Ilość uczniów
Szkoła Podstawowa Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Ogółem
Szkoła Podstawowa w Bogatem 12 25 21 19 18 18 113

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie 20 17 15 14 18 22 106

 

Szkoła Podstawowa w Lesznie 12 13 12 11 16 16 80
Szkoła Podstawowa w Mchowie 8 2 9 9 4 9 41

 

Szkoła Podstawowa w Obrębie 3 2 6 4 5 7 27

 

ogółem    367

 

Gimnazja              
Gimnazjum w Bogatem 21 16 10       47
Gimnazjum w Nowej Krępie 15 17 18       50
Gimnazjum w Lesznie 12 19 17       48
ogółem   145

W roku szkolnym 2012/2013do szkół uczęszczało 11 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego . Dla 5 uczniów zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizowano nauczanie indywidualne w domu ucznia.

Średnia ocen końcowych w klasach VI szkoły podstawowej przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły Średnia ze wszystkich przedmiotów Średnia bez przedmiotów artystycznych
Szkoła Podstawowa w Bogatem 3,9 3,4
Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie 4,3 3,8
Szkoła Podstawowa w Lesznie 4,1 3,6
Szkoła Podstawowa w Mchowie 3,9 3,4
Szkoła Podstawowa w Obrębie 3,4 3

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego organizowanego przez OKE w klasie VI były następujące: ( max liczba punktów możliwa do uzyskania 40)

Nazwa szkoły Uzyskana ilość punktów
Szkoła Podstawowa w Bogatem  20,88 było w r.ub. 18,24
Szkoła Podstawowa w Lesznie  22,73 było w r. ub. 20,78
Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie  22,53 było w r. ub. 22,31
Szkoła Podstawowa w Mchowie  23,75 było w r. ub 14,36
Szkoła Podstawowa w Obrębie  20,50 było w r. ub. 24,5

Średnia uzyskanych punktów na sprawdzianie w gminie i w powiecie:

Rok 2011/2012

Rok 2012/2013

Średnia w Gminie – 19,39

22,09

Średnia w Powiecie 21,32

22,61 22,61

Średnia ocen końcowych w klasie III gimnazjum

Nazwa Gimnazjum

Średnia ze wszystkich przedmiotów

Średnia bez przedmiotów artystycznyc

Gimnazjum w Bogatem

3,9

3,53

Gimnazjum w Nowej Krępie

4,16

3,32

Gimnazjum w Lesznie

3,85

3,50

Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego .

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części : humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z części języka obcego nowożytnego

Część humanistyczna obejmuje : historię, wiedzę o społeczeństwie oraz język polski,

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje wiedzę z przedmiotów przyrodniczych : biologia, chemia, fizyka i geografia oraz matematyka

Egzamin z języka obcego nowożytnego odbył się na dwóch poziomach : podstawowym i rozszerzonym . Do egzaminu podstawowego musieli przystąpić wszyscy uczniowie , natomiast na poziomie rozszerzonym obowiązani byli zdawać tylko ci uczniowie , którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej

Średnie wyniki procentowe dla gimnazjów w naszej gminie

Publiczne Gimnazjum w Nowej Krępie

–       język polski – 57,5% było w r. ub. 67,9%

–       historia i wiedza o społeczeństwie – 52,6 było w r. ub. 54,1%

–       matematyka – 41,1% było w r. ub. 36,6%

–       przedmioty przyrodnicze – 52,3% było w r. ub . 42,2%

–       język angielski poziom podstawowy – 70,3% było w r. ub. 77,3%

–       język angielski poziom rozszerzony – 54% było w r. ub. 71%

–       język niemiecki poziom podstawowy – 44,2 % było w r. ub. 44,3%

 Publiczne Gimnazjum w Lesznie

–       język polski – 57,9 % było w r. ub. 52,6%

–       historia i wiedza o społeczeństwie – 50,2% było w r. ub. 51,5%

–       matematyka 44,7% było w r. ub. 33,5%

–       przedmioty przyrodnicze55,2% było w r. ub. 43,6 %

–       język angielski poziom podstawowy – 53,6 % było w r. ub. 50,2%

–       język angielski poziom rozszerzony44,6% było w r. ub 33,4 %

–       język rosyjski poziom podstawowy 55,1 % było w r. ub 59,5%

–       język rosyjski poziom rozszerzony35,8% było w r. ub. 26,2 %

 Publiczne Gimnazjum w Bogatem

–       język polski – 55,1% było w r. ub. 59,1%

–       historia i wiedza o społeczeństwie – 62,8% było w r. ub. 53,5%

–       matematyka – 50,9% było w r. ub 42,3 %

–       przedmioty przyrodnicze – 66,6% było w r. ub. 46,4%

–       język angielski poziom podstawowy – 65,5 % było w r. ub. 45,4%

–       język angielski poziom rozszerzony -39,8% było w r. ub. 26,9 %

 

Średnie wyniki procentowe z egzaminu w gminie i powiecie:

–        język polski 57,1% 59,7%

–        historia i wiedza o społeczeństwie 53,9% 57,0%

–        matematyka 44,4% 44,1%

–        przedmioty przyrodnicze 56,6% 56,9%

–        język angielski poziom podstawowy 60,7% 44,2%

–        język angielski poziom rozszerzony 44,2 % 50,2%

 

Analiza i interpretacja osiągniętych wyników ze sprawdzianu i egzaminu .

Ogólnie wyniki sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego w gminie są wyższe niż w ubiegłym roku szkolnym , ale nie zadawalające zwarzywszy że przez cały rok szkolny 2012/2013 były realizowane zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej .

 W ramach projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości” był realizowany 200 godzinny cykl zajęć w każdej szkole i były to zajęcia :

 – z zakresu ITC (technologie informacyjne i komunikacyjne,

 – zajęcia z języka angielskiego,

 – zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ,

 – zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

 – zajęcia sportowo – wychowawcze

W powyższych zajęcia uczestniczyło 88 uczniów z klas IV-VI .

W klasach I-III we wszystkich szkołach był realizowany projekt finansowany z Działania 9.1.2. pn: Indywidualizacja procesu nauczania „ projektem objętych zostało 147 uczniów i były prowadzone następujące zajęcia dodatkowe:

–        zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji,

–        zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

–        zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

–        gimnastyka koorekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

–        zajęcia rozwijące zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

–        zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka polskiego,

–        zajęcia dla uczniów rozwijających zainteresowania artystyczne.

 Ponadto zgodnie z art . 42 ust 2 pkt 2 Karty Nauczyciela każdy nauczyciel zatrudniony w szkole jest zobowiązany przeprowadzić 2 godz. zajęć edukacyjnych lub opiekuńczych tygodniowo bezpłatnie i w roku szkolnym 2012/2013 były to następujące zajęcia :

Zespół Szkół w Nowej Krępie

 1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe – 23 uczniów,
 2. zajęcia koorekcyjno-kompensacyjne – 5 uczniów,
 3. Terapia ręki – 2 uczniów,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów przyrodą – 15 uczniów,
 5. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 11 uczniów,
 6. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 6 uczniów,
 7. koło Liturgiczne – 6 uczniów
 8. Koło Misyjne – 16 uczniów,
 9. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych dla uczniów dojeżdzających autobusem szkolnym – 104 uczniów.

10. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z języka angielskiego – 13 uczniów

11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 17 uczniów,

12. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych – 20 uczniów,

13. zajęcia rekreacyjno-sportowe – 25 uczniów,

14. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego -19 uczniów,

15. zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego – 5 uczniów,

16. zajęcia usprawniające sprawności manualne (terapia ręki) – 4 uczniów,

17. zajęcia z udzielania pomocy przedmedycznej – 5 uczniów,

 Zespół Szkół w Bogatem

 1. Zajęcia świetlicowe – 101 uczniów,
 2. zajęcia artystyczne – 5 uczniów,
 3. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 24 uczniów ,
 4. zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego – 10 uczniów,
 5. zajęcia sportowe – tenis stołowy – 5 uczniów,
 6. koło misyjne – 13 uczniów,
 7. koło biblijne – 3 uczniów ,
 8. zajęcia z edukacji przyrodniczej – 12 uczniów,
 9. zajęcia logopedyczne – 5 uczniów,

10. zajęcia wyrównawcze z matematyki – 10 uczniów,

11. koło fizyko-chemiczne – 10 uczniów,

12. zajęcia wyrównawcze – 5 uczniów,

13. zajęcia rozwijające zdolności uczniów – historia – 3 uczniów,

14. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 15 uczniów

15. zajęcia z uczniem zdolnym z języka niemieckiego – 1 uczeń

 Zespół Szkół w Lesznie

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrówn. kl. I – 4 uczniów,
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrówn. kl.II – 4 uczniów ,
 3. zajęcia dydaktyczno-wyrówn. kl. III- 12 uczniów,
 4. przygotowanie ucz. z kl II do komunii – 24 uczniów,
 5. przygotowanie do bierzmowania – 17 uczniów,
 6. zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – 36 uczniów
 7. zajęcia wyr. z j. rosyjskiego – 16 uczniów,
 8. zaj. wyrównawcze z matematyki, chemii i biologii przygotowujące do

 egz. i sprawdzianu – 52 uczniów,

 1. zajęcia wyrównawcze z przyrody – 34 uczniów,

10. zajęcia wyr. historia i wos z przygotowaniem do egz. – 40 uczniów,

11. zajęcia plastyczne – 26 uczniów,

12. zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 15 uczniów,

13. zajęcia wyrówanwcze z matematyki i z informatyki – 28 uczniów,

14. koło polonistyczne – 3 uczniów,

 1. 15.  zajęcia sportowe – 17 uczniów,

16. zajęcia świetlicowe – 17 uczniów,

 Szkoła Podstawowa w Mchowie

 1. zajęcia techniczne „ Zrób to sam” – 19 uczniów,
 2. zajęcia sportowo- rekreacyjne – 22 uczniów,
 3.  zajęcia logopedyczne – 3 uczniów,
 4. zajęcia dyd. wyrównawcze z matematyki – 7 uczniów,
 5. koło bilbiline – 12 uczniów,
 6. zajęcia wyr. z języka polskiego – 12 uczniów,
 7. zajęcia z języka niemieckiego – 12 uczniów,
 8. zajęcia z historii – 12 uczniów,
 9. zajęcia teatralne – 12 uczniów,

10. zajęcia z języka angielskiego – 12 uczniów,

11. zajęcia plastyczne – 12 uczniów

12. zajęcia ruchowo-muzyczne – 14 uczniów

 Szkoła Podstawowa w Obrębie

 1. zajęcia artystyczne (plastyczne) – 10 uczniów,
 2. zajęcia wyrównawcze kl I-II – 3 uczniów,
 3. zajęcia wyrównawcze z matematyki kl IV-VI – 3 uczniów,
 4. zaj. przygotowujące do sprawdzianu – 6 uczniów,
 5. koło z języka angielskiego – 6 uczniów,
 6. zaj. wyr. z języka polskiego kl ViVI – 8 uczniów,
 7. zaj. biblijno-liturgiczne – 5 uczniów
 8. zaj. z programem „Poznaję siebie i innych” – 10 uczniów.

Dyrektorzy wszystkich szkół na posiedzeniach rad pedagogicznych analizowali czynniki które mogły wpłynąć na wyniki egzaminów . Wg wyjaśnień dyrektorów są to następujące przyczyny :

–        brak systematycznej pracy uczniów ,

–        niska frekwencja na zajęciach lekcyjnych,

–        niewielkie aspiracje i brak zainteresowań uczniów,

Zdiagnozowanie wyników sprawdzianu i egzaminu posłużyło do podjęcia działań związanych z opracowaniem programów naprawczych w każdej szkole . Działania te będą realizowane w roku szkolnym 2013/2014 i będą przebiegały następująco :

 1. W każdej szkole będą przeprowadzane egzaminy próbne, ułożone na wzór sprawdzianów i egzaminów , których wyniki będą analizowane i omawiane z uczniami oraz przedstawiane rodzicom.

 2. uczniowie będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu.

 Udział uczniów w konkursach oraz zawodach i ich osiągnięcia :

 Zespół Szkół w Bogatem

 – szkolny konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI,

 – Miejsko-powiatowy Konkurs Recytatorski – I miejsce

 – Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro”

 – Gminny Konkurs Ortograficzny pn:”Złote Pióro Wójta Gminy Przasnysz” – I miejsce.

 – Miejsko-Powiatowy ”Zakątek mojej miejscowości ,który zadziwia lub szpeci”- II miejsce,

 – Szkolny konkurs plastyczny „Mój kot”

 – Dekanalny konkurs biblijny „Początek rozwoju „Kościoła-Dzieje Apostolskie”- I miejsce,

 – Dekanalny konkurs dla gimnazjum „ Bohaterowie biblijni w 1 i 2 Księdze Samuela – II miejsce

 Zespół Szkół w Nowej Krępie

 – konkurs Kangur Matematyczny – 3 wyróżnienia,

 – konkurs zintegrowany „Zuch” – 10 laureatów,

 – Mali Anglomaniacy – 6 i 8 miejsce,

 – konkurs języka angielskiego „Zuch” – 1 laureat,

 – konkurs plastyczny „Stroik świąteczny” – II miejsce

 – konkurs plastyczny „Unikam wypadków” – wyróżnienie

 – konkurs biblijny „Początki rozwoju Kościoła-Dzieje Apostolskie” etap dekanalny -I miejsce.

 – Piłka nożna o Puchar Premiera Tuska – dziewczęta V miejsce,

 – Piłka nożna o Puchar Premiera Tuska – chłopcy – VI miejsce

 – Powiatowe biegi przełajowe – VI miejsce,

 – Powiatowy turniej piłki siatkowej – II miejsce,

 – Powiatowy turniej piłki halowej SP – V miejsce

 – Powiatowy turniej ringo SP – III miejsce.

 Zespół Szkół w Lesznie.

 – Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – 1 laureat i 1 wyróżnienie.

 – Konkurs wojewódzki „Smak ekologicznej żywności” – I miejsce,

 – Rejonowa Olimpiada promocji zdrowego stylu życia – I miejsce,

 – powiatowy konkurs recytatorski – II miejsce,

 – Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej – II miejsce

 – turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska – II miejsce,

 – Powiatowy finał piłki siatkowej -chłopcy – I miejsce,

 – Powiatowy finał drużynowego tenisa stołowego dziewcząt – I miejsce,

 – Powiatowe Mistrzostwa unihokeja chłopców – III miejsce,

 Szkoła Podstawowa w Mchowie

 – Konkurs plastyczny „ Praca leśnika” – 2 wyróżnienia

 – Konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę – 1 wyróżnienie

 – Gminne Eliminacje w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – IV miejsce

 – Gminno -Miejski konkurs plastyczny na pisankę – I miejsce

 – konkurs biblijny „Dzieje Apostolskie -początki rozwoju Kościoła „ – 2 wyróżnienia,

 – konkurs ekologiczny „Smak ekologicznej żywności” – awans do etapu wojewódzkiego

 – Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych – I miejsce

 – Mistrzostwa Międzypowiatowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych – I miejsce,

 – Mistrzostwa Wojewódzkie w Indywidualnych Biegach Przełajowych – III miejsce

 Szkoła Podstawowa w Obrębie

 – Wojewódzki konkurs „Smak ekologicznej żywności” – III miejsce

 – Indywidulny tenis stołowy na szczeblu powiatowym – V, VI i VII miejsce,

 – Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych – III miejsce,

 – Mistrzostwa Wojewódzkie w Indywidualnych Biegach Przełajowych – XIII miejsce.

 – Powiatowy Tenis Stołowy chłopców rocznik 2002r. – I miejsce.

 Dowożenie uczniów do szkół

Zadaniem Gminy jest również dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty art.14a „ Jeżeli droga dziecka sześcioletniego przekracza do najbliższego oddziału przedszkolnego 3 km obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, natomiast art. 17 w/ w ustawy określa zasady dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów – „ Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km w przypadku uczniów kl. I-IV szkoły podstawowej oraz 4 km w przypadku uczniów kl. V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Obowiązkiem gminy jest również dowóz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość do szkoły lub ośrodka szkolno – wychowawczego.

Gmina realizowała w /w obowiązek ustawowy poprzez dowożenie 105 uczniów i 22 dzieci z Oddziału Przedszkolnego własnym „Gimbusem” do Zespołu Szkół w Nowej Krępie.

 Uczniowie z pozostałych obwodów szkół byli dowożeni środkami transportu publicznego – przewożnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

 – do Zespołu Szkół w Bogatem dowożono 61 uczniów,

 – do Zespołu Szkół w Lesznie dowożono 26 uczniów,

 – do Szkoły Podstawowej w Obrębie dowożono 1 ucznia,

 – do Szkoły Podstawowej w Mchowie dowożono 6 uczniów,

Ponadto na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz Gmina pokrywa koszty dowożenia 164 uczniom zamieszkałym na terenie gminy , a uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Przasnysz tj:

– 99 uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu z miejscowości: Karwacz, Wyrąb Karwacki, Wandolin, Zawadki, Góry Karwackie, Golany, Obrąb, Mirów, Kijewice, Mchowo, Oględa, Bartniki, Polny Młyn, Mchówko

– 10 uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu z miejscowości Golany

 – 55 uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej Nr 1 z miejscowości: Karwacz, Wyrąb Karwacki, Góry Karwackie, Zawadki, Wandolin, Bartniki, Polny Młyn, Sierakowo.

 Koszt dowozu jednego ucznia wynosił 57,00 zł miesięcznie .

Zwracano również koszty dowożenia 14 rodzicom dowożącym dzieci do szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego .

Dożywianie

Do wszystkich szkół na terenie Gminy są dowożone ciepłe posiłki. Dożywianiem objętych zostało 195 uczniów tj :

–        99 uczniów z Zespołu Szkół w Nowej Krępie, 45 uczniów z Zespołu Szkół w Bogatem,

–        24 uczniów z Zespołu Szkół w Lesznie, 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mchowie, 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Obrębie .

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych korzystają z programu rządowego „Szklanka mleka” i otrzymują mleko w kartonikach, a uczniowie z klas I-III Szkół Podstawowych zostali objęci również programem „ Owoce w szkole” i otrzymują bezpłatnie owoce.

Stypendia

W roku 2012/2013 za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce 32 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne jak niżej:

– z Zespołu Szkół w Nowej Krępie 7 uczniów na kwotę 950,00 zł

– z Zespołu szkół w Bogatem 10 uczniów na kwotę 950,00zł

– z Zespołu Szkół w Lesznie 10 uczniów na kwotę 900,00 zł

–        ze Szkoły Podstawowej w Mchowie 3 uczniów na kwotę 400,00 zł

–        ze Szkoły Podstawowej w Obrębie 2 uczniów na kwotę 350,00 zł

Stypendia motywacyjne otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0 .

W omawianym roku szkolnym przyznano 213 uczniom spełniającym kryteria dochodowe stypendia szkolne:

– z Zespołu Szkół w Bogatem – 37 uczniom,

– z Zespołu Szkół w Nowej Krepie – 46uczniom,

– z Zespołu Szkół w Lesznie – 13 uczniom

– ze Szkoły Podstawowej w Mchowie – 6 uczniom,

– ze Szkoły Podstawowej w Obrębie – 7 uczniom

– z Gimnazjum i szkół Podstawowych na terenie Miasta Przasnysza – 54 uczniom

– ze Szkół Ponadgimnazjalnych – 50 uczniom

Ponadto 2 uczniom zostały przyznane zasiłki losowe.

Wyprawka szkolna .

W ramach Rządowego programu „ Wyprawka szkolna” 91 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników. Wykorzystano na ten cel dotację państwa w kwocie 17.540,10 tj. dla kl. I , II i III szkoły podstawowej dofinansowanie wyniosło do 180,00 zł za komplet podręczników , natomiast do klasy IV szkoły podst. do 210,00 zł. za komplet podręczników.

W tabeli poniżej wyszczególniono liczbę uczniów z poszczególnych szkół.

 Nazwa szkoły Kl . I kl. II Kl. III  kl.IV
Zespół Szkół w Bogatem 5 8 4 6

 

Zespół Szkół w Nowej Krępie 12 12 9 8
Zespół Szkół w Lesznie 2 1 7 4
Szkoła Podstawowa w Mchowie 2 1 1 2
Szkoła Podst. w Obrębie 2 1 3 1

Zatrudnienie w szkołach .

Ogółem zatrudnionych nauczycieli w roku 2012/2013było:

 55 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w tym:

– nauczyciele stażyści – 0

– nauczyciele kontraktowi – 8

– nauczyciele mianowani – 10

– nauczyciele dyplomowani – 37

oraz 25 nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, co stanowi 11.08 etatu

– nauczyciele stażyści – 0,66

– nauczyciele kontraktowi – 6,11

– nauczyciele mianowani – 0,72

– nauczyciele dyplomowani – 3,59

Z ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy 51 nauczycieli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym . W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego tj :

 1 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego,

 2 nauczyciel uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli .

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 i 2 KN jednostki samorządu terytorialnego corocznie przeprowadzają analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz porównują je ze średnimi wynagrodzeniami jakie powinni nauczyciele uzyskać.

 W roku 2012 średnich wynagrodzeń nie osiągnęło 7 nauczycieli stażystów , którym wypłacono dodatek uzupełniający w łącznej kwocie – 292,43 zł to jest :

– Zespół Szkół w Nowej Krępie – dodatek otrzymał 1 nauczyciel i w kwocie 60,61zł

– Zespół Szkół w Bogatem – dodatek otrzymało 4 nauczycieli w kwocie 187,17 zł

– Zespół Szkół w Lesznie – dodatek otrzymało 1 nauczycieli w kwocie 23,51zł

– Szkoła Podstawowa w Mchowie – dodatek otrzymał 1 nauczyciel w kwocie- 21,14 zł

Przyczyną nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń przez nauczycieli stażystów

jest ustalenie przez MEN zbyt wysokich średnich w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele stażyści to nauczyciele rozpoczynający karierę zawodową w szkole. Nauczyciele ci najczęściej mają tylko wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ nie nabyli uprawnień do dodatku za wysługę lat , motywacyjnego funkcyjnego , nie mają również prawa do tzw. 13-tki i nagród jubileuszowych, ani też godzin ponadwymiarowych .

Często pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy . Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego , aby osiągnąć średnie wynagrodzenie muszą realizować co najmniej 3-4 godz. ponadwymiarowe .

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Corocznie w planach finansowych szkół organ prowadzący zabezpiecza środki w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W ramach tych środków dyrektorzy organizują szkolenia rad pedagogicznych , kierują nauczycieli na kursy, szkolenia , konferencje.

Jeżeli zachodzi potrzeba dofinansowują częściowo studia podyplomowe na kierunku zgodnym z potrzebami szkoły. Corocznie dyrektorzy do 30 marca przedkładają Radzie Gminy informację o wykorzystaniu środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Remonty , inwestycje i zakupy realizowane w 2012/13 roku w celu poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków nauki , wychowania i opieki

Zespół Szkół w Bogatem

– zakup wykładziny ok 300m do starej części szkoły,

– zakupiono i zamontowano drzwi p/poż do kotłowni

– wymieniono wszystkie drzwi na starej części szkoły,

 – wyremontowano stoliki do 5 klas i wymieniono blaty,

 – utworzono plac zabaw przy budynku Oddz. Przedszkolnego w Dobrzankowie,

 – docieplono fundamenty ,wymieniono drzwi i okna do kotłowni , zmodernizowano

 schody wejściowe do budynku Oddz. Przedszkolnego w Karwaczu.

 – zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „Indywidualizacja” za kwotę 17.3673,00

 oraz laptop za kwotę – 2.698,00

Zespół Szkół w Lesznie.

 –zakup książek do biblioteki szkolnej,

 – zakupiono pomoce dydaktyczne do Oddz. Przedszkolnego

 – przeprowadzono malowanie korytarzy i klasopracowni ( systemem własnym)

 – zakupiono sprzęt sportowy ( piłki, zestaw do unihokeja

 – zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „Indywidualizacja” za kwotę

 18.807,00 oraz laptop za kwotę – 2.698,00

Zespół Szkół w Nowej Krępie

–        zakupiono pomoce dydaktyczne tj : plansze interaktywne dla szkoły podstawowej i gimnazjum

–        zakupiono lektury do biblioteki szkolnej ,

–        zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu” Indywidualizacja „ za kwotę – 24.629,10 oraz komputer za kwote 2.340 zł.

 – trwa realizacja inwestycji pn: Budowa pawilonu sportowego przewidywane

 zakończenie 31.08.1914r.

Szkoła Podstawowa w Mchowie

–       zakup i montaż drzwi wejściowych oraz drzwi do piwnicy ,

–       wymalowano 4 sale lekcyjne ( systemem własnym)

–       zakupiono i położono wykładzinę podłogową w szatni i na górnym korytarzu,

–       zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „ Indywidualizacja” za kwotę – 15.291,50 oraz laptop za kwotę – 2.698,00 zł

Szkoła Podstawowa w Obrębie

 – zakupiono wyposażenie na plac zabaw,

 – – wymieniono bramę wjazdową i drzwi przeciwpożarowe do kotłowni

 – -zakupiono meble do klas I – III.

 – – zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „Indywidualizacja” za kwotę 9.139,00

 oraz komputer za kwotę 2.340,00 zł .

Pomoce dydaktyczne

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe z podłączeniem do internetu, drukarki, kserokopiarki, magnetowidy, odtwarzacze ,projektory, plansze edukacyjne, bogate księgozbiory w bibliotekach Zespoły Szkół dysponują dobrze wyposażonymi w sprzęt sportowy salami gimnastycznymi oraz siłownią w Bogatem, Lesznie i Obrębie .

Wszystkie szkoły są wyposażone w pomoce dydaktyczne do zabaw dla klas I-III z programu rządowego „Radosna Szkoła” . Przy Szkole Podstawowej w Mchowie i w Nowej Krępie , Lesznie i Bogatem utworzono place zabaw z dofinansowane programu Radosna Szkoła . Przy Szkole Podstawowej w Obrębie utworzono plac zabaw z własnych funduszy.

Zapewnienie bezpiecznych warunków działania szkoły.

Dokonano corocznych przeglądów stanu technicznego budynków szkól – listopad 2012r,

– przeglądu okresowego gaśnic i sieci hydrantowej – październik 2012r.

 -sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych i wentylacynjych – listopad 2012r.

-dokonano okresowego przeglądu pieców i kotłowni – październik 2012r.

-dokonano przeglądu urządzeń na placach zabaw – czerwiec 2013r.

 Drobne nieprawidłowości usuwane są na bieżąco.

 Kontrole Sanepidu i Straży Pożarnej w 2012r. nie stwierdziły nieprawidłowości – brak zaleceń.

 Finanse w oświacie.

 Utrzymanie szkół to zadanie Państwa, dlatego Gminy otrzymują subwencję oświatową , która jest naliczana na każdego ucznia w szkole oraz dodatkowo dla ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego . Subwencja nie pokrywa kosztów utrzymania szkół , ponieważ niż demograficzny powoduje, że klasy są coraz mniej liczne , a koszty utrzymania rosną w związki z czym gmina dofinansowuje do kosztów utrzymania szkół .

 Ponadto Gmina w zakresie oświaty realizuje zadania własne to znaczy z własnych środków finansowych ponosi koszty utrzymania :

–        7 oddziałów przedszkolnych oraz 4 punktów przedszkolnych ,

–        pokrywa koszty dowozu uczniów do szkół ,

–        zapewnia szkołom obsługę finansową do której powołany został Uchwałą Rad Gminy – Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół .

 – zwraca koszty dotacji do Urzędu Miasta za dzieci z terenu gminy

 uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.

 – realizuje inwestycje w zakresie poprawy warunków funkcjonowania szkół.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments