Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

      Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 32, art.5 ust4 pkt 2 oraz art.15 ust 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zarządzam, co następuje:

§ 1.

     Przyznaję dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

1. w zakresie:  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Auto Moto Klub „Rzemieślnik”
ul. Makowska 23
06-300 Przasnysz

„II Przasnyski Zlot Motoryzacyjny”

8230,00zł

2.

Auto Moto Klub „Rzemieślnik”
ul. Makowska 23
06-300 Przasnysz

„IV Rowerowy Dzień Dziecka 2014”

12280,00zł

3.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Przasnysz
ul. M. Dąbrowskiej 1
06-300 Przasnysz

„Obóz Harcerski Hufca Przasnysz”

17204,00zł

4.

Przasnyska Fundacja pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” Rostkowo 24, Czernice Borowe

„VI Rodzinny Piknik Świetlika”

3000,00zł

5.

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Orlik”
ul. M.Skłodowskiej-Curie 7
06-300 Przasnysz

„Wspólnie przez 25 lat –poprzez integrację do trzeźwości”

8600,00zł

6.

Miejski Klub Sportowy
ul. Makowska 23
06-300 Przasnysz

„ŻYJ NA SPORTOWO”

39235,00zł

7.

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel”
ul. Jana Pawła II 10
06-300 Przasnysz

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

1451,00zł

 

§ 2.

         Dotacje, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia zostaną wypłacone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Przasnysz, a organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1 niniejszego Zarządzenia zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)

 

§ 3.

         Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4.

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Przasnysza

 

Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments