Ogłoszenie o konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2014 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t, j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Małaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krzynowłoga Mała w 2014 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r.

Lp.

Rodzaj zadania

Planowana kwota dotacji

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.1

Szkolenie sportowe w szczególności prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

10 000,00 zł

1.2

Organizacja imprez sportowych w gminie (imprezy masowe, rozrywki sportowe, turnieje, mistrzostwa gminy w sportach indywidualnych i grach zespołowych, festyny).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
  ze zm.),

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2014 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013 r.

 1. Przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zawartej w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.

 5. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

 6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie objęte otwartym konkursem ofert musi być zrealizowane w roku 2014.

 2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.

 3. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określonew umowie.

 4. Zadania mogą być realizowane przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmiotywymienione w art. 3 ust.3. W przypadku składania oferty wspólnej oferta musi być zgodna z art. 14 ust. 3, 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 5. Nie będzie dotowane zadanie realizowane przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą wsferze zadania objętego konkursem – zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media,w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców,o fakcie finansowania lub dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Krzynowłoga Mała, w następującym brzmieniu: Zadanie „(nazwa zadania)jest realizowanedzięki dofinansowaniu ze środkówGminy Krzynowłoga Mała.

 8. Zarządzenie Wójta gminy Krzynowłoga Mała w sprawie wyboru i dofinansowania oferty będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 • korekty kosztorysu, projektu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 1. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od 6 marca 2014 do dnia 31 marca2014 r.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy Krzynowłoga Mała.

 3. Oferty należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała,ul. Kościelna 3 – Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do31 marca 2014 r. do godz. 1500. W przypadku złożenia oferty listownie decyduje data wpływu oferty do sekretariatu. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w miejscu i czasie określonymw ogłoszeniu. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

 • pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

 • tytuł zadania,

 • adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert” oraz ,,Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w zakresie upowszechniania kultury fizyczneji sportu w 2014 roku”.

V. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodniez innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 3. Aktualny statut podmiotu.

 4. Pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu Głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej.

 5. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty każdą z ofert należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w oddzielnych kopertach.

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

 3. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 4. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

 5. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

 6. Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 7. W przypadku wystawienia przez w/w osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

 9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu zapisu „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami.

 10. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale V niniejszego ogłoszenia, nastąpiw obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała.

 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała.

 3. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl).

 5. Decyzję o odrzuceniu, wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Krzynowłoga Mała po zapoznaniu się z oceną Komisji. Decyzja Wójta Gminy Krzynowłoga Mała jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 6. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.

 7. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu bądź gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, konkurs ofert zostaje unieważniony.

 8. Nie będą rozpatrywane oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;

 • niekompletne;

 • złożone po terminie;

 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

 • złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;

 • nie mieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;

 1. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

VII. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:

 • ocena czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta, jego adres oraz tytuł zadania,

 • ocena czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

 • ocena czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,

 • ocena czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

 • ocena czy nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,

 • ocena czy oferta jest kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,

 • ocena czy oferta została opracowana w języku polskim,

 • ocena czy do oferty zostały dołączone wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki,

 • ocena czy oferta została podpisana przez osoby upowaznione do składania oświadczeń woli i imieniu organizacji lub podmiotu.

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.

 1. Kryteria merytoryczne:

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brać przede wszystkim pod uwagę kryteria określone w rozdziale VII Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

> > OFERTA < < 

> > SPRAWOZDANIE < < 

> > UMOWA < < 


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments