Odbiór śmieci: stan przygotowania mazowieckich gmin

Wszystkie 314 gmin podjęło uchwały dotyczące odbioru i gospodarowania odpadami. Większość z nich będzie naliczać opłatę według liczby mieszkańców. W 40 proc. gmin zakończono już przetargi. Spodziewanym skutkiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie też niewywożenie śmieci do lasów. Wdrażanie jej postanowień monitoruje powołany przez wojewodę mazowieckiego zespół.

Na Mazowszu wszystkie gminy podjęły uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat. Nie wszystkie zrobiły to jednak w przewidzianym ustawowo terminie (78 proc. do 31 stycznia 2013), dlatego wojewoda mazowiecki skierował wezwania do 7 gmin. Uchwały podjęto. Ponad trzy czwarte gmin jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami wybrało kryterium liczby mieszkańców. 9 proc. postawiło na metodę mieszaną uwzględniającą zużycie wody, a 13 proc. na sposób rozliczania od gospodarstwa domowego.

Opłata przy metodzie „liczenia mieszkańców” w Mazowieckiem wynosi przeważnie od 6 do 12 zł za śmieci segregowane oraz od 10 do 20 zł za niesegregowane. Przy metodzie „gospodarstwa domowego” opłaty wahają się zazwyczaj od 10 do 20 zł przy odpadach segregowanych oraz od 30 do 45 zł przy niesegregowanych. Mieszkańcy gmin, które wybrały metodę mieszaną, biorącą pod uwagę zużycie wody, zapłacą najczęściej od 4,50 do 20 złotych przy segregacji śmieci oraz od 9 do 30 złotych przy jej braku.

W województwie mazowieckim wdrażanie postanowień ustawy monitoruje specjalny zespół, do którego obowiązków należy m.in. identyfikacja obszarów zagrożonych procederem wywożenia odpadów do lasów, a także monitorowanie nielegalnych wysypisk śmieci. W 2012 roku zebrano z terenów leśnych blisko 10 tys. m³ odpadów, co kosztowało niemal 2 mln złotych. W skład zespołu monitorującego wchodzą przedstawiciele m.in. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, stołecznej i wojewódzkiej komendy policji oraz Państwowej Straży Rybackiej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmobilizuje gminy do stopniowego dojścia do wymaganych prawem poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (10 proc.), materiałów budowlanych (30 proc.), a także ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji (o 25 proc.). Na Mazowszu wymaganiom tym sprostało odpowiednio 42, 35 i 38 proc. samorządów.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments