“Nowe szanse, nowe perspektywy” – zapraszamy do udziału w projekcie

Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego zaprasza do udziału w projekcie pn.:  “Nowe szanse, nowe perspektywy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt skierowany jest do 45 Rodzin – 90 uczestników projektu [osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 r.ż.)] oraz 90 członków ich rodzin, mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Proces wsparcia 45 Rodzin – 90UP (45K i 45M) oraz 90 członków ich rodzin, odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji określonej indywidualnie dla każdej osoby i rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb, a każdy UP w oparciu o indywidualnie opracowaną ścieżkę reintegracji zostanie skierowany do realizacji określonej dla niego ścieżki wsparcia, w zależności od faktycznych potrzeb i barier, w tym w zakresie oraz dostępu do zatrudnienia.

 

Zakres wsparcia oferowanego w projekcie:

– stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu i jego rodziny,

– opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu,

– warsztaty aktywizacyjne,

– warsztaty aktywności zawodowej,

– indywidualne porady pośrednika pracy i doradcy zawodowego w przygotowywaniu się do podjęcia zatrudnienia,

–  szkolenia/ kursy zawodowe: wg predyspozycji i zainteresowań uczestników/ uczestniczek:

  • Kurs operator maszyn budowlanych: operator koparko-ładowarki + koparki jednonaczyniowej (łącznie 2 gr., 18 osób, tj. 1 gr. 9-os. w 2021 i 1 gr. 9-os. w 2022)
  • Kurs prawo jazdy kat. B (łącznie 3 grupy, 30 osób, tj. 2 grupy 10 – osobowe w 2021 i 1 grupa 10 – osobowa w 2022)
  • Kurs prawo jazdy kat. C (10 osób w 2021 i 10 osób w 2022)
  • Kurs prawo jazdy kat. C+E (20 osób w 2021 i 20 osób w 2022)
  • Kurs prawo jazdy kat. D (10 osób w 2021 i 10 osób w 2022)
  • Kurs wizażu (20 osób w 2021 i 20 osób w 2022)
  • Kurs stylizacji rzęs (20 osób w 2021 i 20 osób w 2022)

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 690-060-297 oraz w Biurze projektu: Plac Kościuszki 7 lok. 5, jednak po wcześniejszym umówieniu/ uzgodnieniu terminu telefonicznie.


 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.