Nowa oferta pracy w Gminie Czernice Borowe. Urząd poszukuje ekodoradcy

Do 24 czerwca należy składać dokumenty w konkursie na stanowisko ekodoradcy. Oferta jest związana z realizacją projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”.

 

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłosił konkurs na samodzielne stanowisko urzędnicze Ekodoradca w wymiarze połowy etatu.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie;
 • co najmniej 3 letni staż pracy ogółem;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet), urządzeń biurowych i urządzeń mobilnych;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność;
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

Zakres zadań, jakie będą wykonywane na stanowisku ekodoradcy:

Wykonywanie zadań wskazanych dla Ekodoradcy (1/2 etatu) w projekcie realizowanym przez Gminę Czernice Borowe na podstawie umowy partnerskiej nr B/UMWM-UF/UM/PZ/17/2024 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, w tym w szczególności:

 • obsługa systemów wytworzonych przez Województwo Mazowieckie w ramach w/w projektu;
 • wsparcie w monitorowaniu stanu realizacji założeń Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych;
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych (za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej Województwa Mazowieckiego lub innego dedykowanego serwisu);
 • monitorowanie stanu inwentaryzacji źródeł ciepła oraz bieżąca aktualizacja bazy danych;
 • wykonanie i późniejsza aktualizacja analizy/diagnozy ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy, w tym na podstawie istniejących danych i rejestrów;
 • utworzenie bazy danych dotyczącej ubóstwa energetycznego w gminie;
 • opracowanie i późniejszy nadzór nad wdrażaniem strategii służącej poprawie jakości powietrza oraz monitorowanie realizacji uchwał i strategii lokalnych w zakresie ochrony powietrza oraz w razie potrzeby ich ponowna aktualizacja i integracja;
 • wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie;
 • wykonanie i aktualizacja analiz, badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy, w tym zidentyfikowanie grup wymagających szczególnego wsparcia oraz opracowanie i wdrożenie scenariusza planowanych do przeprowadzenia działań edukacyjnych;
 • opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza;
 • organizacja wydarzeń, szkoleń, spotkań, pokazów w zakresie ochrony powietrza skierowanych w szczególności do grup wymagających szczególnego wsparcia oraz do ogółu społeczeństwa;
 • organizacja spotkań z grupami opiniotwórczymi tj. przedsiębiorcami, lekarzami, księżmi, nauczycielami, OSP, Lokalnymi Grupami Działania, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi działającymi w obszarze ochrony powietrza/środowiska;
 • przeprowadzanie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Mazowsza oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów;
 • udział w kontrolach palenisk oraz czynna współpraca w tym zakresie z uprawnionymi urzędnikami gminy i policją;
 • zlecanie badania próbek popiołu do akredytowanego laboratorium w celu wykrycia spalania najgorszej jakości paliw i odpadów;
 • doradztwo mieszkańcom w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji oraz pomoc w pozyskaniu dofinansowania;
 • udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców;
 • wsparcie działań zmierzających ku zwiększeniu oszczędności zużycia energii w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym;

Urząd proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony, a także pracę w terenie – podróże samochodem służbowym.

Wszystkie dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Ekodoradca. Ogłoszenie nr OSOK.2110.04.2024” w Urzędzie Gminy Czernice do 24 czerwca.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
2 nabory na 2 stanowiska
2 nabory na 2 stanowiska
1 miesiąc temu

Są ogłoszone 2 nabory i poszukiwane są 2 osoby bip.czerniceborowe.pl/?bip=1&cid=65&bsc=N