Nabór na stanowiska urzędnicze w gminie Krasne

Wójt Gminy Krasne ogłosił nabór na dwa stanowiska urzędnicze: ds. obywatelskich, ewidencji ludności, ochrony p. poż i organizacji oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnem.

 

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich, ewidencji ludności, ochrony p. poż i organizacji wyborów w Urzędzie Gminy w Krasnem.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu;
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności;
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL sądom, policji, prokuratorom; urzędom skarbowym oraz innym upoważnionym podmiotom;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz wydawanie decyzji
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym spraw ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady gminy, parlamentu, europarlamentu, sejmu, senatu , wyboru prezydenta, przeprowadzeniem referendum;
 • zakup artykułów socjalnych dla pracowników oraz prowadzenie rejestru zakupów i rozdziału artykułów;
 • zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i środki czystości;

Gmina Krasne oferuje pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Dokumenty można składać do 7 czerwca.

 

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnem.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– posiadanie:

 • dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
 • dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art.326 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz.574, z późn. zm.), albo uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,
 • dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 • posiadanie co najmniej trzyletni stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw oraz zgonów;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • migrowanie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
 • aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL i usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL;
 • przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • wydawanie imiennych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego;
 • prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnieniem aktów stanu cywilnego oraz transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 • wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa;
 • wypełnianie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień i przekazywanie do Urzędu Statystycznego;
 • kompletowanie i prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów;
 • przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych do archiwum państwowego;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 • wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;
 • przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 • organizacja uroczystości związanych z rocznicami pożycia małżeńskiego;
 • realizacja zadań związanych z wydaniem dowodów osobistych, ich wymianą i unieważnieniem, zawieszaniem certyfikatów, zwrotem odnalezionych dowodów zgłoszonych jako utracone, wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie archiwum kopert wydanych dowodów osobistych oraz korespondencji z innymi Urzędami;
 • prowadzenie spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

Gmina Krasne oferuje pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Dokumenty można składać do 7 czerwca.

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tolek
Tolek
11 miesięcy temu

Zapewne już te miejsca są obsadzone,a informa ja to tylko proforma jak to zwykle bywa