MOPS Przasnysz: ŚWIĘTO PRZASNYSKICH WOLONTARIUSZY, XV-LECIE WOLONTARIATU W MOPS W PRZASNYSZU IX GALA KONKURSU WOLONTARIUSZ ROKU

   „…nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.”Te słowa Papieża Franciszkaodzwierciedlają postawę wolontariuszy – ludzi dobrej woli skupionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, którzy poświęcając swój wolny czas pomagają innym lecz również osób, dzięki którym wolontariat w Przasnyszu może się rozwijać.

             Wolontariat  kształtuje osobowość, łączy pokolenia, pozwala spojrzeć na świat   z innej perspektywy: oczami potrzebującego dziecka, osoby chorej, niepełnosprawnej, starszej. Wolontariat uczy, że przyjemniej jest dawać niż brać. Liczne rzesze wolontariuszy, to nadzieja na lepsze jutro.Wolontariat jest działalnością świadomą, dobrowolną i bezpłatną, często trwającą wiele lat. Każdy wolontariusz zasługuje na słowa uznania.

             6 kwietnia 2017 roku odbyła się doroczna Gala Konkursu „Wolontariusz Roku” pod patronatem Burmistrza Przasnysza. To już dziewiąta edycja konkursu, która zbiegła się również z XV-leciem wolontariatu w MOPS Przasnysz. Mottem przewodnim tego wydarzenia były słowa Papieża Franciszka: „Właściwa relacja z ludźmi, polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości.”

             Uroczystość odbyła się w Muzeum Historycznym, którego pracownicy aktywnie włączyli się w jej organizację.

             Oprócz wolontariuszy na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście z Przasnysza: Burmistrz Przasnysza Pan Waldemar Trochimiuk, Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, Ks. Kanonik mgr Romuald Ciesielski, Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu, Ks. Prałat dr Andrzej Maciejewski, Siostra Waleria Postek,   Dyrektor   Domu   Pomocy  Społecznej  Zgromadzenia  Sióstr  Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo, Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pani Wiesława Helwak, Przewodniczący Rady Miasta, Pan Piotr Jeronim, radni miejscy, pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół miejskich i powiatowych wraz z koordynatorami wolontariatu, dyrektorzy publicznych przedszkoli, dyrektorzy i pracownicy instytucji, prezesi fundacji i stowarzyszeń, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisane porozumienia w zakresie współpracy wolontarystycznej.

             Przybyli także przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie: pani Joanna Janusewicz oraz pani Magdalena Marek.

             Pani  Elżbieta  Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy    i Polityki Społecznej, której wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły na osobisty udział, przesłała list na ręce pani Joanny Cieślik – Dyrektor MOPS. Dziękując za zaproszenie przekazała pozdrowienia organizatorom oraz uczestnikom spotkania a także gratulacje dla Laureatów. List odczytała wieloletnia wolontariuszka Izabela Mażewska.

             Uroczystość rozpoczęła pani Joanna Cieślik witając przybyłych  wolontariuszy       i zaproszonych gości. Pierwsza część spotkania poświęcona była wręczeniu statuetek  i dyplomów nagrodzonym wolontariuszom. Laureatów konkursu „Wolontariusz Roku” typowały  instytucje,  w  których  wolontariusze  pracowali.  Krótką  charakterystykę sylwetek  Laureatów   odczytywały   wolontariuszki:  Izabela   Mażewska    i Izabela  Malińska (uczennice LO im. KEN). Przy obsłudze emisji prezentacji multimedialnej pomagali wolontariusze : Jakub Marciniak i Krystian Dominik (uczniowie ZSP im. mjra H. Sucharskiego). Statuetki i dyplomy Laureatom wręczali Burmistrz Przasnysza, pan Waldemar Trochimiuk oraz pani Joanna Cieślik, Dyrektor MOPS.

Poniżej wykaz nagrodzonych wolontariuszy:

1.                Bardzo aktywnie działa w szkolnym wolontariacie, uczestnicząc we wszystkich podejmowanych akcjach, takich jak: zbiórka karmy i innych akcesoriów dla zwierząt, zbiórka pluszaków na loterię fantową, zbiórka żywności w przasnyskich supermarketach. Pomaga koleżankom i kolegom z młodszych klas w odrabianiu pracy domowej.

Julia Grabowska

Mały Wolontariusz Roku 2016

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

2.     Systematycznie    pomagają    w   nauce   koleżankom   i   kolegom.    Obowiązkowe i sumienne,  przyczyniają  się  do  lepszych  ocen  swoich  podopiecznych.  Empatyczne,  otwarte  i  komunikatywne,  chętnie  podejmują  się  różnych wyzwań.  Obydwie angażowały się w wolontariat akcyjny.

Daria Urban i Natalia Żołnowska

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

im. Noblistów Polskich w Przasnyszu

3.     Cierpliwości i zapału może jej pozazdrościć niejeden doświadczony pedagog. Pogodne usposobienie, miła powierzchowność i szczególna umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich powodują, że uczniowie chętnie korzystają       z jej pomocy, poprawiając oceny w nauce.

Marlena Goździewska

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

4.     Ma wielu przyjaciół. W sposób zupełnie naturalny zajęła się swoją koleżanką z klasy, która porusza się na wózku. Szczególnie potrzebna jest pomoc wolontariuszki do przyniesienia obiadów ze szkolnej stołówki oraz przemieszczania się po szkolnych korytarzach. Postawa wolontariuszki pozwoliła jej podopiecznej w pełni zaaklimatyzować się w warunkach nowej szkoły i klasy.

Justyna Jeżowska

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. mjra H. Sucharskiego

5.     Z wykształcenia historyk, z zawodu nauczyciel, z zamiłowania wolontariusz – archiwista. Kolejny rok, dwa razy w tygodniu, porządkuje księgozbiór w bibliotece klasztornej.    Odpowiedzialny,    sumienny    i    pracowity,    służy    swoją    wiedzą           i umiejętnościami. Empatyczny i bezkonfliktowy tworzy miłą atmosferę, sprawnie współpracując z całym zespołem.

Wojciech Ostrowski

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

w Przasnyszu

6.     Jest  osobą  odpowiedzialną,  obowiązkową  i  punktualną.  Potrafi  pracować        w  zespole,  co jest  widoczne  w  jej relacjach z dziećmi,  młodzieżą,  pozostałymi wolontariuszami i kadrą wychowawczą placówki. Z radością poświęca swój wolny czas, będąc wzorem dla swoich podopiecznych.

Maria Brzostek

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Świetlicy „Promyk Jutrzenki”Zgromadzenia SS. Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

7.     Jest wieloletnim wolontariuszem. Obecnie drugi rok pomaga uczniom  pokonywać trudności w nauce języka angielskiego. Pracę wykonuje solidnie i z zaangażowaniem. Jest skuteczna, odpowiedzialna, a przy tym lubiana przez swoich uczniów. Aktywnie uczestniczyła jako wolontariusz w Festiwalu Fabryka Światła.

Ewelina Drabińska

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Przasnyszu

8.     Pracuje jako wolontariusz w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza od 2010 roku. Wymaga to od niej sporego wysiłku, gdyż mieszka dwadzieścia pięć kilometrów od Przasnysza. Jej praca jest wysoko oceniana zarówno przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców jak i samych uczniów. Pomoc uczniom w nauce to nie jedyna aktywność wolontariuszki.  Chociaż  nie  pracuje  już   zawodowo,  ciężko  ją  zastać      w domowym zaciszu.

Urszula Hanna Bojarska

 Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  w Przasnyszu

9.     Konsekwentna  i  rzetelna,  rozsądna  i  troskliwa,  otacza  mieszkańców  swoim ciepłem  i   życzliwością.  Pomocą  obejmuje  osoby  chore i  niepełnosprawne,  przez które jest  lubiana i oczekiwana  od czterech już  lat.  Nie  odmawia  również  innych form pomocy. Aktywnie uczestniczyła jako wolontariusz w Festiwalu Fabryka Światła.

Milena Kurzyńska

 Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Domu Pomocy SpołecznejZgromadzenia SS. Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnysz

10.                       Od czterech lat towarzyszą dzieciom w czasie zabawy i nauki. Wolontariuszki cechuje wysoki stopień wrażliwości, który pozwala dostrzegać potrzeby dzieci niepełnosprawnych i odpowiednio na nie reagować. Są zaangażowane i odpowiedzialne. Podejmowane przez nich działania są przemyślane, adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci a także bardzo atrakcyjne.

Alicja Adamczyk, Patrycja Bączek, Ewa Leleniewska

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Zespole Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczym „JESTEM”

w Przasnyszu

11.                       Sumienna, punktualna, zaangażowana w pracę z dziećmi, zwłaszcza niepełnosprawnymi. Wspierała dzieci w wykonywaniu czynności, które im sprawiały problemy, podejmowała próby usprawniania. Chętnie włączała się w przygotowanie pomocy dydaktycznych, w przygotowanie teatrzyków. To ciepła i życzliwa osoba, pełna empatii nie tylko wobec dzieci ale też dorosłych.

Klaudia Zawadzka

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w  Miejskim Przedszkolu nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

w Przasnyszu

12.                       Wielokrotnie uczestniczył w wolontariacie akcyjnym. Przez ostatni rok szkolny prowadzi zajęcia sportowe pracując z dziećmi i młodzieżą. W efekcie jego działań  oraz innych wolontariuszy, młodzi uczestnicy spędzają swój wolny czas zdrowo i aktywnie, z dala od nałogów i innych zagrożeń.

Szymon Łazarz

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz pracujący w Parafialno- Uczniowskim  Klubie Sportowym „Emmanuel” w Przasnyszu

13.                       Pani Katarzyna zgłosiła się do nas w trakcie naboru wolontariuszy do Festiwalu Fabryka Światła. Brała aktywny udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, była wszędzie tam, gdzie brakowało rąk do pracy. Zasługuje  na   szczególne   wyróżnienie  tym bardziej,  że  musiała  połączyć wolontariat z pracą zawodową oraz obowiązkami domowymi żony i matki.

                                                 Katarzyna Wendt

Wolontariusz Roku 2016

w kategorii: Wolontariusz Pracujący Podczas Festiwalu Fabryka Światła

 

Po nagrodzeniu wyróżnionych, pani Joanna Cieślik w krótkiej prezentacji dokonała retrospekcji wolontariatu w MOPS. Do końca 2016 roku pracowało 1065 wolontariuszy,    w  tym   889 kobiet – 83,5 %  oraz 176 mężczyzn – 16,5 %.  Średnio w roku w wolontariat angażuje się 140-200 osób. Wolontariusze MOPS to przekrój społeczności  Przasnysza;  uczniowie  szkół,  studenci,  bezrobotni,  osoby   pracujące   i emeryci. Wolontariat przasnyskiego MOPS-u cieszy się uznaniem i wielokrotnie był przytaczany  jako  przykład  dobrej  praktyki,  nie  tylko  w  Polsce. Opis  działań  MOPS  w Przasnyszu ze szczególnym podkreśleniem roli wolontariatu znalazł się w Raporcie o pomocy społecznej w  Polsce przedstawionym  w Komisji Europejskiej w Brukseli. Raport został przygotowany jesienią 2005r. przez Panią prof. Irenę Wójcicką z Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową.

Wolontariusze MOPS byli nagrodzeni w Brukseli, podczas konkursu „Gwiazdy Europy”(2008r.) , trzykrotnie nagradzani na forum ogólnopolskim, podczas Gali konkursu „Barwy Wolontariatu”(2002, 2011, 2013), również trzykrotnie podczas Gali Marszałka woj. Mazowieckiego(2011,2012, 2013).

Wolontariat w MOPS może się poszczycić certyfikatami:

·        2 marca 2013 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu otrzymał certyfikat „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom” nadany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

·        5 marca 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu otrzymał certyfikat „Dobry Wolontariat” nadany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, jako dziewiąta instytucja/organizacja w Polsce

·        3 czerwca 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ponownie uzyskał certyfikat Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom „Dobry Wolontariat” nadany tym razem wspólnie przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wydano wiele publikacji na temat wolontariatu w MOPS Przasnysz, w tym książki   oraz   artykuły   w  prasie   ogólnopolskiej   i   lokalnej.   Dzieląc   się   wiedzą      i doświadczeniem Dyrektor Joanna Cieślik oraz koordynator wolontariatu Anna Juklaniuk   wielokrotnie   uczestniczyły  i   organizowały  seminaria,  szkolenia,  konferencje,  spotkania  z zakresu tematyki wolontariatu na forum ogólnopolskim i regionalnym.

Jubileusz XV – lecia Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy wolontariatu Społecznej w Przasnyszu, to czas refleksji i podziękowań. Szczególnie w takich chwilach docenić należy  tych, którzy  są współautorami sukcesów. Dlatego kolejna część spotkania poświęcona została wręczeniu podziękowań partnerom wolontariatu. Byli wśród nich dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących oraz koordynatorzy wolontariatu.

Następnie głos  zabierali  zaproszeni  goście.  Burmistrz  Przasnysza  pan Waldemar  Trochimiuk   dziękując  wolontariuszom  stwierdził,  że  ich  praca  niesie  za sobą miłość i radość osób, którym pomagają.

Atrakcją jubileuszowej Gali były piosenki w wykonaniu wokalistki Małgorzaty Krośnickiej, która bezpłatnie, w ramach urlopu zechciała przyjechać z Olsztyna, gdzie obecnie pracuje. Pani Małgosia podczas nauki w Przasnyszu pracowała jako wolontariuszka MOPS.

Uroczystość zakończyła się przy okazałym, jubileuszowym torcie.

MOPS Przasnysz

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments