Mniejszości narodowe i etniczne – spotkanie z wojewodą

Wymiana dobrych praktyk, wiedzy oraz podzielenie się doświadczeniami między organizacjami skupiającymi reprezentantów mniejszości narodowych i etnicznych w ramach promowania wielokulturowości to cele spotkania zorganizowanego w urzędzie wojewódzkim. W dyskusji uczestniczył wojewoda Jacek Kozłowski.

Jednym z głównych punktów konsultacji była prezentacja banneru Mniejszości Narodowe i Etniczne na Mazowszu. Został on uruchomiony z inicjatywy wojewody oraz pełnomocnika ds. mniejszości narodowych i etnicznych w urzędzie wojewódzkim. Na stronie znajdują się aktualności dotyczące mniejszości, informacje o poszczególnych grupach narodowych na Mazowszu, tekst ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, a także spis organizacji wspierających mniejszości. W trakcie dyskusji poruszono kwestię statystyk i rozbudowy strony, na której mogą znaleźć się np. materiały multimedialne.

Podczas spotkania omówiono także cele i zadania oraz zakres działania zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem. W jego skład wchodzą przedstawiciele służb podległych wojewodzie (Komenda Stołeczna i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie) oraz wydziałów i biur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnią częścią dyskusji było omówienie zasad współpracy organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z wojewodą i jego urzędnikami.

Udział w obradach wzięli reprezentanci następujących organizacji mniejszości narodowych i etnicznych: Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Fundacji Ormiańskiej KZKO, Stowarzyszenia „Rosyjski Dom”, Stowarzyszenia „Wspólnota Rosyjska”, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Polsce, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce, Związku Ukraińców w Polsce, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra, Stowarzyszenia Centralnej Rady Romów w Polsce, Mazowieckiego Stowarzyszenia Romów w Mławie, Fundacji Instytutu Dialogu i Pokoju na Świecie oraz Związku Karaimów Polskich. Oprócz wojewody, Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentowała Anna Olszewska, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Mniejszością narodową lub etniczną jest grupa obywateli polskich, która jest mniej liczebna od pozostałej części ludności; w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją i dąży do jej zachowania; ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej lub etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej 100 lat oraz utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Obecnie za mniejszości narodowe uznaje się: Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów, a za mniejszości etniczne: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments