Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje pracownika.

Przasnyski MOPS ogłosił nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny. Więcej informacji, wymagania oraz sposób aplikowania zamieszczamy poniżej.

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i zaangażowanie;

2. Znajomość pakietu MS Office;

3. Wykazywanie własnej inicjatywy;

4. Umiejętność współpracy w zespole;

5. Odporność na sytuacje stresowe;

6. Komunikatywność;

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku;

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości  rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

5. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej

6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy  społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10. Zawieranie kontraktów socjalnych;

11. Realizacja projektów socjalnych;

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (nie byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naborze na stanowisko pracownika socjalnego, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z siedzibą ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w celu wyłonienia kandydata na stanowisko objęte naborem. Zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszuw siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2020 r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.


 

Źródło MOPS Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tunia
Tunia
4 lat temu

Szkoda, że ustawa traktowana jest w sposób wybiórczy. Pominięty został pkt.3….zwiekszaloby to szansę na znalezienie pracownika… No cóż…