Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych w Krukowie i Pościeniu Wsi przedłużony

W związku z przedłużeniem, do 10 czerwca można składać dokumenty w konkursie na stanowisko dyrektora Publicznych Szkół Podstawowych: w Krukowie i w Pościeniu Wsi.

 

Zrządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy do dnia 10 czerwca został przedłużony konkurs na stanowisko dyrektora Publicznych Szkół Podstawowych: w Krukowie i w Pościeniu Wsi.

Osoby zainteresowane ofertami i spełniające niezbędne wymagania dokumenty aplikacyjne mogą składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem poczty elektronicznej i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie” lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi” w terminie do dnia 10 czerwca 2024r. do godz. 15.30.

Dokumenty można też wysłać za pomocą poczty tradycyjnej. Decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Urząd nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

– O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia – czytamy.

Wymagania wobec kandydatów na te stanowiska:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 • ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo, w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments