Jest praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu ogłosił nabór na stanowisko kierownika Klubu „Senior +” w Jednorożcu. Dokumenty można składać do 6 grudnia.

 

Wymagania niezbędne, które należy spełnić, by starać się o pracę na wspomnianym stanowisku to:

 • obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem .

Wśród wymagań dodatkowych znalazły się m. in.: wykształcenie wyższe z tytułem magistra – preferowane kierunki związane z zarządzaniem i pracą socjalną, doświadczenie w pracy związane z kierowaniem zespołem pracowników i osobami starszymi, odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, odporność na stres, bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, a także umiejętność analizy dokumentów, stosowania przepisów prawnych i ich interpretacji.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należą m. in:

 • Kierowanie działalnością ośrodka wsparcia Klubu „Senior +” oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach.
 • Pozyskiwanie dotacji na bieżącą działalność Klubu „Senior+” i realizacja zadań zgodnie z wytycznymi Programu wieloletniego „Senior+”.
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.
 • Nadzór i prowadzenie Klubu „Senior +” w Jednorożcu.
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją.
 • Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu „Senior +”.
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu, archiwizacja.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników Klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów.
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów.
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów.
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów.
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu.
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów, nadzór i kontrola w zakresie realizacji powierzonych im zadań.
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, opiekuna Klubu „Senior +”.
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu „Senior +” stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior +”.
 • Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu.

Wybrana osoba otrzyma zatrudnienie do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia w wymiarze ¼ etatu – umowa o pracę w systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, przeciętnie 10 godzin tygodniowo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec lub przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres Ośrodka (decyduje data wpływu do Ośrodka) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” w terminie do dnia  6 grudnia 2023 roku do godziny 15.30.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jednorożec.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments