Jaka część kasy miasta pochodzi z naszych podatków? Ile wynoszą dochody i wydatki Przasnysza?

Miasta i gminy mają obowiązek publikacji sprawozdań z wykonania budżetu za poprzedni rok. Szczególnie interesujące jest zestawienie, dotyczące realizacji wydatków majątkowych, bowiem świadczy o skuteczności inwestowania lokalnych władz. Ze sprawozdania miasta Przasnyszu wynika m.in. jaka część naszych podatków zasila miejską kasę.

 

Dochody budżetu miasta Przasnysz według planu w 2020 r. wynosiły 88 479 189 zł, z kolei wydatki – 92 147 913 zł. Deficyt budżetu wyniósł 3 668 724 zł.

W 2020 r. miasto zrealizowało dochody własne w wysokości 39 157 911 zł, co stanowi 99,02% planu. W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek dochodów o 4,9%.

 

W 2020 r. dochody Przasnysza z tytułu podatków wyniosły blisko 30 milionów złotych

Największą część dochodów własnych miasta stanowią podatki płacone przez mieszkańców. Dochody Przasnysza z tytułu podatków w 2020 r. wyniosły 29 150 192 zł i spadły w stosunku do roku 2019 o 3,8% tj. o kwotę 1 139 837,79 zł. Na spadek dochodów z tytułu podatków znaczący wpływ miała sytuacja, związana z czasowym zamykaniem przedsiębiorstw, mającym na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Dochody z tytułu podatków stanowią 33,17% dochodów miasta ogółem.

Kolejny zastrzyk gotówki dla miejskiej kasy to rozmaite opłaty, które w 2020 r. przełożyły się na dochody w wysokości 6 043 125 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach miasta ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 16 927 435 zł. Pierwotny plan dochodów z tego tytułu wynosił 17 429 928 zł, jednak w związku z niższymi niż planowano wpływami, spowodowanymi m.in. sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzonymi zwolnieniami w podatku PIT (m.in. zwolnienie z opłacania podatku osób do 26. roku życia), plan dochodów został zmniejszony o kwotę 506 962 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 19,26% dochodów ogółem.

Kolejnym ważnym składnikiem dochodów podatkowych są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 768 205,81 , co stanowi 96,03% planu i były niższe o 8,5% od dochodów uzyskanych w 2019 r. i o 25,0% niższe od dochodów uzyskanych w 2018 r. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w 2020 r. 0,87% dochodów Przasnysza ogółem.

Na dochody miasta składa się także podatek od nieruchomości, z tego tytułu do budżetu miasta w 2020 r. wpłynęła suma 9 240 372. Dochody z podatku od nieruchomości były wyższe od dochodów roku 2019 o 0,8%. W 2021 r. dochody z tego podatku będą jeszcze wyższe, ponieważ od stycznia br. burmistrz – za zgodą radnych – zaordynował nam kilkuprocentowe podwyżki stawek, co ma zapewnić miastu wzrost dochodów o ok. 350 tys. zł.

Kasę miasta zasilają także wpływy z podatku rolnego, które w 2020 r. wyniosły 246 299 zł. Do kolejnych, niewielkich pozycji dochodowych Przasnysza zaliczamy podatek leśny, dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dość konkretną pozycję stanowiły za to dochody z tytułu podatku od środków transportowych, które w 2020 r. wyniosły 1 177 162 zł, co stanowi 89,86% planu i były niższe o 8,0% w stosunku do dochodów roku 2019. Na spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych znaczący wpływ miały udzielone ulgi, głównie w formie umorzenia, udzielane podatnikom w związku ze złą sytuacją finansową, spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce.

Jak czytamy w sprawozdaniu: „Wprowadzony w marcu 2020 r. w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia negatywnie oddziaływały na stan budżetu Miasta Przasnysza. Dochody własne, stanowiące 44,56% dochodów ogółem, odnotowały znaczny spadek przy dotychczasowym corocznym wzroście. W każdej z kategorii dochodów własnych, z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych, gdzie wzrost dochodów spowodowany był podniesieniem stawek opłaty, odnotowano spadek”.

Dla uspokojenia dodajmy jednak, że miasto na śmieciach nie zarabia. Kwota dochodów z tytułu opłat nie pokryła kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, który w 2020 r. pochłonął astronomiczną sumę 5 602 119 zł. Ze środków własnych miasto pokryło niedobór w wysokości 909 752,12 zł.

 

Wydatki budżetowe miasta

W 2020 r. zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 87 983 687 zł, co stanowi 95,48% planu wynoszącego 92 147 913 zł. Tradycyjnie największą pulę stanowią wydatki bieżące – 84 104 347 zł. W 2020 r. z budżetu miasta Przasnysz poniesiono wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3 879 339 zł, co stanowi 79,19% planu wynoszącego 4 848 801 zł. Wskaźnik ten jest niezadowalający, ponieważ wykonanie planu wydatków w blisko 80% oznacza, że części inwestycji nie udało się zrealizować.

Na tym nie koniec złych wieści, ponieważ w 2020 r. odnotowano znaczny spadek wydatków inwestycyjnych. Wydatki majątkowe Przasnysza w 2020 r. spadły aż o 68,3% w stosunku do 2019 roku. Wydatki majątkowe stanowiły w ubiegłym roku zaledwie 4,41% wydatków ogółem, co oznacza, że rozwój infrastrukturalny miasta w 2020 r. był na słabym poziomie.

Największy udział w wydatkach Przasnysza ogółem stanowią – niezmiennie od kilku lat – wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia. W 2020 r. było to aż 39,36% wydatków. Drugą pozycję zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,96%. Wydatki w obu tych kategoriach odnotowały wzrost w stosunku do 2019 r. odpowiednio o 17,5% i 12,5%. Wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą miejską stanowią 14,74% wydatków ogółem i były niższe o 35,2% od wydatków 2019 roku. Wynika to z faktu, że w 2019 r. wydatkowano rekordową sumę 9 999 652 zł na inwestycje związane z budową dróg. Natomiast w 2020 r. wydatki na ten cel były znacznie niższe i wynosiły 2 147 626 zł.

 

Zadłużenie miasta

Obsługa zadłużenia budżetu miasta Przasnysza w 2020 r., na którą składał się wykup obligacji komunalnych za kwotę 3 000 000 zł oraz spłata odsetek w kwocie 639 958 zł, wyniosła 3 639 958 zł, co stanowi 4,1% dochodów budżetu za 2020 r. Dobrą wiadomością – z punktu widzenia budżetu miasta – jest fakt, że odnotowano spadek wydatków na obsługę długu o 14,1%, co jest związane z obniżeniem stóp procentowych od obligacji wyemitowanych przez miasto.

Według stanu na 31.12.2020 r. zadłużenie budżetu grodu nad Węgierką wynosi 25 200 000 zł i wynika z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, co stanowi 28,7% dochodów budżetu wykonanych w 2020 r.

Budżet miasta na dzień 31.12.2020 r. zamknął się – pierwszy raz od wielu lat – deficytem w wysokości 105 933,77 zł.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Agnes
Agnes
2 lat temu

Czyli wszystkie te panie za biurkami pracują za nasze pieniążki. I burmistrzowie też. Szkoda, ze oni tego nie szanują.

xcx
xcx
2 lat temu
Reply to  Agnes

Owszem , ale za biurkami są i panowie :)Szanują tylko ty nie wiesz.

Konował
Konował
2 lat temu

Na administrację 6 mln, na drogi 2 mln, na śmieci 1 mln.
Kiedy najbliższe wybory?

Angella
Angella
2 lat temu

Gdyby nie zatrudniano tyle po znajomości to tych biurek byłoby mniej, a więc i kasa na wydatki dla miasta byłaby większa. Karygodne jest także zatrudnianie emerytów mundurowych za pieniądze publiczne. Oni już otrzymują ciepłe resortowe emeryturki, a jeśli im mało to jest sektor prywatny.