Informacja dla Mieszkańców w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Przasnysza

Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami przechodzi we władanie gminy. Obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty.  Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 4,00 zł miesięcznie za osobę, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili – 8,00 zł. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Miasta Przasnysz (nawet bez zameldowania). Opłaty za pojemnik z odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy przedstawia się następująco: pojemnik o pojemności do 120 l – 12 zł, powyżej 120 l do 240 l – 24 zł, powyżej 240 l do 1100 l – 70 zł, powyżej 1100 l – 0,06 zł za każdy litr pojemnika. Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć m.in. obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, szkoły, przedszkola urzędy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki kultury i sportu, szpitale.

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnienia „Deklaracji o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komulanymi”. Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Miasta Przasnysz do dnia 31 stycznia 2013 roku.

UWAGA!!!  Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą nr  XXXII/ 213/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu  z dnia 24 stycznia 2013 roku właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 2 kwietnia 2013 r. (wtorek) do Urzędu Miasta Przasnysz.

Złożenie wypełnionej deklaracji jest obowiązkowe!

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Przasnysza określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy, oraz wszyscy właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Przydatne linki:

  1. UCHWAŁA Nr XXXVI/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  2. UCHWAŁA Nr XXXVI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
  4. UCHWAŁA Nr XXXI/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty    
    UCHWAŁA Nr XXXI/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności   


Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- odpady_1.jpg

Burmistrz Przasnysza informuje, że 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany są tak zasadnicze, że możemy mówić o prawdziwej rewolucji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Nowe zasady obowiązywały będą najpóźniej od 1 lipca 2013 roku zatem samorządy mają rok na ich wprowadzenie. Gminy muszą w tym czasie  m.in.:

– dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,

– podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,

– zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co zatem jako mieszkańcy Przasnysza powinniśmy wiedzieć? Co nas czeka? Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy zostaną nałożone na nas nowe obowiązki?

Publikując podstawowe informacje na ten temat liczymy, że pozwolą one wyjaśnić ewentualne wątpliwości oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, tych postawionych wyżej jak i tych które zostaną dopiero zadane.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do obowiązujących regulacji polega na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczasowe zasady

Właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę na odbiór odpadów komunalnych i na tym kończyła się troska mieszkańca o odpady. W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady, uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania. Niestety wielu „zaradnych” właścicieli  nieruchomości pozbywało się swoich odpadów podrzucając je do ogólnodostępnych lub spółdzielczych pojemników, bądź lokowało je w lasach, przydrożnych rowach lub innych „dzikich” wysypiskach.

Nowe zasady

Znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podpisuje z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, odbierającym odpady komunalne, umowę na odbieranie i transport odpadów.

Ustawa wyposażyła rady gmin także w nowe uprawnienia. Rada gminy może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne. To rada gminy zdecyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie  z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

- odpady_2.jpgZ racji tego, że to gmina zobowiązana będzie do finansowania kosztów usług świadczonych w ramach wspomnianej umowy, gmina otrzymała uprawnienia do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko z tych opłat może być finansowane funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,        

c) obsługi administracyjnej tego systemu

Rada gminy określi, w stosownej uchwale, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób pobierania opłat i świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Za uiszczanie opłaty właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie.

Ustawa zobowiązuje również radę gminy do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ta uzależniona będzie od typu nieruchomości, na której powstają odpady.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, rada gminy może ustalić metodę uzależnioną od:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Może też uchwalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego.

Wysokość stawki opłaty ustali rada gminy po wyborze jednej z w/w metod.

 W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, urzędy), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata uzależniona będzie od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą rady gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W przypadku nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych, (np. budynki w których znajduje się mieszkanie służbowe), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości.

Gmina może zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, która obejmować będzie co najmniej następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji.

Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę może być niższa.

Na terenie gminy funkcjonować mają zorganizowane punkty odbioru odpadów m.in. takich jak:

a)      przeterminowane leki,

- odpady_3.jpg       - odpady_4.jpg

b)      baterie i akumulatory,

- odpady_5.jpg      - odpady_6.jpg

c)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady_7.jpg      - odpady_8.jpg

d)     odpady wielkogabarytowe,

- odpady_9.jpg      - odpady_10.jpg

e)      inne odpady problemowe (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, itp.)

Rada gminy określi, w drodze uchwały, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wzór deklaracji obejmował będzie także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

UWAGA

O wszystkich propozycjach i zamierzeniach w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą Państwo na bieżąco informowani.

Ponadto został uruchomiony adres e-mail: odpady@przasnysz.um.gov.pl

na który można zgłaszać swoje pytania i wątpliwości dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownicy Urzędu Miasta będą starali się udzielić na nie wyczerpujących odpowiedzi.

Informacje na ten temat można znaleźć także na stronie Ministerstwa Środowiska – http://www.mos.gov.pl/


Urząd Miasta Przasnysz


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments