Informacja dla Mieszkańców w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Przasnysz

- smiecenie_odpada_logo.jpg

Szanowni Państwo

 

Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami przechodzi we władanie gminy. Obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty.  Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 4,00 zł miesięcznie za osobę, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili – 8,00 zł. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Miasta Przasnysz (nawet bez zameldowania). Opłaty za pojemnik z odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy przedstawia się następująco: pojemnik o pojemności do 120 l – 12 zł, powyżej 120 l do 240 l – 24 zł, powyżej 240 l do 1100 l – 70 zł, powyżej 1100 l – 0,06 zł za każdy litr pojemnika. Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć m.in. obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, szkoły, przedszkola urzędy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki kultury i sportu, szpitale.

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnieniaDeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Miasta Przasnysz do dnia 31 stycznia 2013 roku.


Złożenie wypełnionej deklaracji jest obowiązkowe!

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Przasnysza określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy, oraz wszyscy właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

Przydatne linki:

  1. UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
  2. UCHWAŁA Nr XXXI/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty    
  3. UCHWAŁA Nr XXXI/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W  PRZASNYSZU z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Urząd Miasta Przasnysz


 

 

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.