Gmina Jednorożec poszukuje osoby na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszewce

Wójt Gminy Jednorożec ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszewce. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in.: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny; ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Kandydatem może być również osoba niebędąca nauczycielem, która posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

Zainteresowani kandydaci oferty powinni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszewce”, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do adresata w wyżej podanym terminie. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments