Gmina Chorzele. Stypendia szkolne dla uczniów trafiły na konta

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wydała 277 decyzji w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

 

– Za okres od stycznia do czerwca 2023r. środki finansowe zostały rozdysponowane na kwotę 171 896,00 zł. Na kwotę składały się środki własne w wysokości 17 189,60 zł oraz pozyskana z budżetu Państwa dotacja celowa w wysokości 154 706,40 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo na konta bankowe wskazane we wnioskach, w dniach od 4 do 6 lipca b.r., po wcześniejszym przedstawieniu rachunków lub faktur VAT – informuje UMiG Chorzele.

Kwota stypendium szkolnego na jednego ucznia zgodnie z przepisami prawa wyższego rzędu w tym okresie uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

– Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł na osobę w rodzinie – czytamy.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments