Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy antyprzemocowej.

Uchwalona w kwietniu 2020 ustawa ma chronić osoby doświadczające przemocy. Nowe przepisy znowelizowały także inne akty prawne m.in. kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  i kodeks wykroczeń.

 

Wśród najistotniejszych zapisów znajdziemy m.in. nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i usprawnienie procedury sądowej:

  • „Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej ta przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (…) Nakaz i zakaz mogą być wydane łącznie i są natychmiast wykonalne. Policjant wydaje nakaz lub zakaz podczas interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.” – Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni. Na wniosek osoby objętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Niezastosowanie się do zakazu jest wykroczeniem za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny do 5 tys. złotych. Osoba wobec której wydano nakaz lub zakaz może złożyć zażalenie do sądu rejonowego.
  • Usprawnieniu ma ulec procedura sądowa – W sprawach związanych z przemocą powinna się zakończyć w ciągu 30 dni. Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będzie mógł być złożony na urzędowym formularzu. Ponadto osoby dotknięte przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia nie będą miały obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

ren


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments