Dyrektor MOPS w składzie Zespołu Doradczego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Zarządzeniem nr 2 Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.01.2015r. powołano Zespół Doradczy do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Do zadań Zespołu Doradczego należy:

1.       Rekomendowanie zmian dotyczących alokacji środków na poszczególne zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

2.       Wydawanie opinii w zakresie poziomu kryteriów dochodowych na dany program.

3.       Okresowe monitorowanie postępu w zakresie realizacji POPŻ.

4.       Monitorowanie realizacji zasady komplementarności Programu Operacyjnego Pomoc Żywności i programów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5.       Analizowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji POPŻ i ich opiniowanie.

6.       Przedkładanie propozycji zmian oraz opiniowanie zmian w POPŻ zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w tym dotyczących szczegółowych wytycznych obowiązujących w POPŻ.

Pismem z dnia 25 lutego 2015r. w skład Zespołu Doradczego powołana została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak – Kamysza Pani Joanna Cieślik- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Jest jedną z dwóch przedstawicielek ośrodków pomocy społecznej wchodzących w skład Zespołu.

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do Spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 odbyło się 25 lutego 2015r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD).

Podczas posiedzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz wręczył nominacje członkom Zespołu. Przewodniczącą Zespołu Doradczego została Elzbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w MPiPS. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji centralnych, ministerstw, przedstawiciele organizacji partnerskich, samorządu terytorialnego, ośrodków  pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Zespół Doradczy do spraw Wdrożenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) stanowi krajową implementację Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program przewiduje finansowanie zakupu i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań towarzyszących oferowanych odbiorcom pomocy żywnościowej.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments