Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór kandydatów

Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz.

 

I. Zadania komisji konkursowej:

 1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
  • a) możliwość realizacji zadania publicznego;
  • b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  • d) w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.
 2. Opisanie na karcie oceny merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramu, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie.
 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Burmistrza Przasnysza.
 4. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:

 1. Z utworzonej bazy, do pracy w komisjach konkursowych Burmistrz Przasnysza wyznacza z listy dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 2. Komisje Konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Burmistrza Przasnysza w drodze Zarządzenia.
 3. Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas Burmistrz zaprosi przedstawicieli innych podmiotów ujętych w bazie do udziału w pracach komisji do danego konkursu.
 4. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

 

III. Składanie dokumentów:

 1. Wniosek o wpisanie swojego przedstawiciela na listę mogą złożyć organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Miasta Przasnysz. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. wypełniony wniosek o wpisanie na listę;
  2. zgodę osoby typowanej na wpisanie na listę;
  3. zgodę zgłaszanej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy składać:
  1. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.
 4. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz.”

 

IV. Termin składania dokumentów:

Nabór na listę prowadzony jest w sposób ciągły począwszy od dnia 19 lutego 2013 r.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


Załącznik

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.