Bieg Tropem Wilczym – Zaproszenie do Biegu Pamięci

W dniu 26.02.2017 r. zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM, którego organizatorem jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych poprzez Dowódcę JW 5699 Przasnysz. Honorowy patron objął Burmistrz Miasta Przasnysz.

REGULAMIN BIEGU

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych;
Promocja miasta Przasnysz;
Integracja ludności miasta Przasnysz;
Poprzez aktywność fizyczną, krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i postaw młodzieży;
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
Popularyzacja i upowszechnianie biegania, w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych poprzez Dowódcę JW 5699 Przasnysz.
Honorowy patron Burmistrz Miasta Przasnysz

PROGRAM ZAWODÓW:

09:00 – Otwarcie biura zawodów;
09:15 – Wydawanie pakietów startowych;
09:30 – Pokaz sprzętu wojskowego;
11:00 – Rozpoczęcie imprezy – start biegu;
12:00 – Posiłek regeneracyjny dla uczestników biegu;
13:00 – Zakończenie imprezy.

BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Urzędzie Miasta w Przasnyszu przy  ulicy Kilińskiego 1.
Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANS:

1963 m.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Impreza ma charakter zamknięty. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku od 10 lat jeśli mają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Każdy uczestnik, który ukończy Bieg otrzyma medal.
Każdego zawodnika startującego w Biegu ubezpiecza organizator we własnym zakresie, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

NUMER STARTOWY:

Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był widoczny. w przypadku zgubienia numeru zawodnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało nie sklasyfikowaniem. Osoba nie otrzymuje medalu.

OPŁATY:

Brak opłaty startowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik obowiązany jest stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu  i szczególną troskę o środowisko naturalne.
Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
Depozyt i przebieralnia znajdują się w Urzędzie Miasta. Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments