Bezpieczne ferie 2020 – zapoznaj się z poradami.

10 lutego br. rozpocznie się długo wyczekiwana przerwa zimowa dla uczniów z województwa mazowieckiego. Dla służb i inspekcji z Mazowsza to okres wytężonej pracy. Przez cały okres trwającego zimowiska będą one dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz turystów przebywających w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich służb, które są do dyspozycji rodziców i opiekunów. Mazowieckie służby i inspekcje w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020” będą przeprowadzać wzmożone kontrole w zakresie m.in.: sprawdzania miejsc zorganizowanego wypoczynku, sprawności technicznej autokarów oraz nadzoru nad tzw. dzikimi lodowiskami do 23 lutego br.

Sprawdź wiarygodność organizatora wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina, że przed wybraniem zimowiska lub wycieczki zorganizowanej należy sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Taką możliwość zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w tym celu utworzyło stronę internetową  https://wypoczynek.men.gov.pl/ będąca bazą danych organizatorów wypoczynku. Każdy organizator wyjazdu zobligowany jest zgłosić obóz w bazie wypoczynku na minimum 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. Można to zrobić, korzystając z formularza online, zamieszczonego na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Kuratorium Oświaty sprawdza zgłoszenia organizatorów, m.in. pod kątem: zapewnienia uczestnikom dostępu do opieki medycznej, posiadania odpowiednich kwalifikacji przez kadrę opiekującą się dziećmi, przedłożenia kopii opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zorganizowanie wypoczynku bez zgłoszenia jest karalne.

Rodzice mogą zweryfikować, czy wypoczynek ich dzieci został zgłoszony do Kuratorium i czy uzyskał akceptację Kuratora. Kurator Oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Udostępnione są informacje m.in.: terminu wyjazdu, lokalizacji oraz umieszczony jest ramowy program wypoczynku. Na stronie dodano także poradnik dla rodziców i organizatorów kolonii.

W sytuacji jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

Do 3 lutego 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło ponad 1700 zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży (dla ponad 73 tys. uczestników).

Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawuje nadzór nad wypoczynkiem dzieci podczas zimowych ferii, także poprzez przeprowadzanie kontroli. Przewidziano około 50 kontroli planowych, ponadto, jeżeli zaistnieje potrzeba mogą zostać przeprowadzone kontrole doraźne.

Służby sanitarne podczas ferii kontrolują miejsca wypoczynku pod kątem jakości żywienia, higieny i ochrony przeciwpożarowej. Inspekcja sanitarna sprawdza m.in.: stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia oraz łazienek.

Szczegółowe informacje na temat bezpiecznych i higienicznych warunków zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej znaleźć można na stronie internetowej WSSE w Warszawie: http://wsse.waw.pl/nadzory/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy

Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają inspekcje w zakresie stanu technicznego budynków. W miejscach zorganizowanego wypoczynku pojawiają się wizytatorzy kuratorium oświaty, którzy sprawdzają m.in.: kwalifikacje kadry oraz realizację zdeklarowanego programu wypoczynku. Państwowa Straż Pożarna sukcesywnie sprawdza obiekty ujęte w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku na stronie internetowej MEN, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

Na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl) w banerze „Bezpieczne Ferie 2020”, zamieszczone są szczegółowe porady dotyczące zimowego wypoczynku na Mazowszu.

Bezpieczeństwo pożarowe podczas zimowego wypoczynku

Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach oraz podczas pobytu w hotelu lub pensjonacie.

Przebywając w obiektach wypoczynku poza miejscem zamieszkania pamiętajmy aby sprawdzić plan ewakuacji z obiektu oraz gdzie jest wyznaczone miejsce zbiórki na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Warto opracować rodzinny plan bezpieczeństwa, aby każdy wiedział w jaki sposób można bezpiecznie wyjść z obiektu oraz, w którym miejscu spotykamy się na wypadek ewakuacji w związku z pożarem lub innym zagrożeniem.

W naszych domach pamiętajmy o dokonaniu okresowych, obowiązkowych, przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przeglądy wykonuje wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszym domu powinniśmy zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym, o powstaniu ognia. Natomiast, użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem powinni zabezpieczyć życie swoje oraz swojej rodziny montując czujkę czadu (tlenku węgla).

W 2020 roku na terenie woj. mazowieckiego powstało już 565 pożarów w obiektach mieszkalnych, w których 23 osoby zostały poszkodowane, a 11 straciło życie. Ponadto, mazowieccy strażacy uczestniczyli w 28 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 11 osób zostało podtrutych, niestety jedna osoba straciła życie.

Bezpieczna podróż – sprawdź autokar, który przewozi Twoje dziecko

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na zimowiska jak i tych, którzy pozostaną w domach, Policja rozpoczęła ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2020”, które potrwają do 23 lutego br. Realizacja głównych zadań polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem prowadzonych działań będzie m.in.: zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Funkcjonariusze będą uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Natomiast pieszym, w tym dzieciom i młodzieży, funkcjonariusze będą przypominać i zwracać uwagę na zagrożenia związane m.in.: z nieostrożnym wejściem na przejście, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez ulicę. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z odblasków.

Ponadto policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Na terenie Komendy Stołecznej Policji oraz podległych Komend Powiatowych Policji wyznaczone zostały punkty kontroli autobusów (wykaz punktów kontrolnych dostępny jest na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, pod linkiem: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/183510,Bezpieczne-feriequot-2020-autobusy-do-kontroli.html

Inspektorzy Transportu Drogowego będą przeprowadzali kontrole autokarów również w Radomiu. Stołeczna Policja informuje o możliwości zgłoszenia do kontroli autokaru przewożącego dzieci i młodzież. Dokładne daty i godziny możliwości kontrolowania autokarów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu (https://mazowsze.witd.gov.pl/ , http://www.policja.waw.pl/ ). Kontrole będą przeprowadzane przez policjantów po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie. Sprawdzany będzie m.in.: stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy, uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz sposób przewożenia dzieci. Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  •  dane osoby zgłaszającej,
  •  dane organizatora i przewoźnika,
  •  numer telefonu kontaktowego,
  •  datę wyjazdu,
  •  miejsce i godzinę wyjazdu,
  •  numer rejestracyjny autokaru.

Zgłoszony do kontroli autobus powinien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie kontroli.

„Bezpieczny Autobus” to uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usługa https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/ , która pozwala w łatwy i szybki sposób sprawdzenia podstawowych danych na temat autokaru, którym planowana jest podróż.

Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu w wyszukiwarkę uzyskamy informacje nt. ważności badań technicznych, aktualnego OC oraz czy pojazd jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Każdy rodzic i organizator wyjazdów powinien pamiętać, że zawsze może poprosić kierowcę o okazanie protokołu kontroli, aby upewnić się o sprawności pojazdu, posiadaniu przez kierowcę wymaganych kwalifikacji a co za tym idzie bezpiecznej podróży dziecka na ferie.

W załączniku dołączony wykaz punktów kontroli autobusów na terenie województwa mazowieckiego.

Stawy, jeziora i rzeki – niebezpieczne „lodowiska”

Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży, które pozostają w miejscach swojego zamieszkania. Miejsca gdzie nie ma możliwości korzystania z zorganizowanych form wypoczynku, sprzyjają podejmowaniu przez młodych ludzi różnych ryzykownych zachowań mogących stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte powierzchnie stawów, jezior i rzek. Takie miejsca są zawsze niebezpieczne. Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie. WOPR-owcy przypominają: Gdy wpadniesz do przerębla natychmiast wzywaj pomocy i staraj się z niej wyjść tą samą drogą, którą przyszedłeś. W zimnej wodzie sił starczy jedynie na tyle minut ile wynosi temperatura wody pod powierzchnią lodu, a więc ok. 1 stopnia. Pamiętaj! Wchodząc na zamarznięty akwen, zawsze ryzykujesz życiem! Lodowa tafla, która powstała na zbiorniku wodnym, wyglądająca na trwałą, może być osłabiona przez opady deszczu i zmiany temperatury. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Jeśli zauważysz osobę tonącą w pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).

Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu zimą? Jeśli masz ochotę pojeździć na łyżwach, najbezpieczniej spędzisz czas na sztucznym lodowisku przygotowanym na przykład na boisku szkolnym lub w miejscu zorganizowanym przez lokalny samorząd. Pamiętaj! aby zawsze wychodząc z domu zostawić informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.

NUMERY INTERWENCYJNE

112 – numer alarmowy

997 – Policja

998 – Państwowa Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

48 363 51 87 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Radomiu

Zgłaszanie nieprawidłowości podczas wypoczynku: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie – tel. 22 551 24 00 (godz. 8.00 – 16.00)

Stan sanitarny placówek na terenie województwa mazowieckiego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży – tel. 22 432 10 04/24, 600 369 400

Stan techniczny placówek sezonowych na terenie województwa mazowieckiego: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie – tel. 22 863 90 12

Wykaz punktów kontroli autobusów znajdą Państwo na dole strony:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczne-ferie-2020

Na podst. MUW w Warszawie


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marisol
Marisol
4 lat temu

Ja bym jeszcze dodała do tego całego szaleństwa zimowego zadbanie o stawy. 🙂