Bezpieczeństwo na Mazowszu – kolegium wojewody

Ocena stanu bezpieczeństwa na Mazowszu, wykorzystywanie fotoradarów czy zwiększenie troski o niechronionych uczestników ruchu drogowego – to główne tematy kolegium wojewody. Sprawozdania z pracy służb (m.in. policji, straży pożarnej) wysłuchał wojewoda Jacek Kozłowski.

W pierwszej części spotkania szczegółowo omówiono stan bezpieczeństwa w województwie mazowieckim w I kwartale 2013 roku. Optymistyczne dane przedstawił nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Wynika z nich, że w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, liczba wszystkich interwencji straży pożarnej spadła o 54 proc. Zdecydowanie mniej wyjeżdżano do pożarów, których odnotowano niecałe 3 tys. (przy blisko 11 tys. w roku ubiegłym). Najczęściej interweniowano w powiecie lipskim – na 10 tys. mieszkańców przypada tam ponad 30 zdarzeń, podczas gdy średnia dla województwa jest o połowę niższa. Omówiona została również zainaugurowana 11 lutego 2013 roku kampania społeczna: „Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu”.

Mł. insp. Rafał Batkowski, mazowiecki komendant wojewódzki policji przedstawił sytuację w garnizonie mazowieckim. Ogółem wszczęto 10 658 postępowań, czyli o 4,5 proc. mniej niż w I kwartale roku ubiegłego. Największy spadek zanotowano w przypadku kradzieży z włamaniem (o 21,3 proc.) i kradzieży samochodów (16 proc.). Jedyny wzrost, o 0,8 proc. odnotowano w przypadku rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Pewnym problemem pozostają czyny karalne popełnione przez nieletnich, zwłaszcza w przypadku przestępstw rozbójniczych i kradzieży cudzej rzeczy, gdzie wskaźniki wzrosły o odpowiednio 9,8 oraz 20,5 proc. W odniesieniu do pozostałych przestępstw w tej grupie wiekowej statystyki zauważalnie spadły, w przypadku uszkodzenia mienia o 43. proc, a przestępstw narkotykowych – o 30,8 proc. Bezpieczniej jest również na mazowieckich drogach. O prawie 6 proc. wzrosła co prawda liczba kolizji, lecz spadła liczba wypadków (o 21,7 proc.), rannych (o 20,1 proc.) i zabitych (o 46,8 proc.).

Dane dotyczące Warszawy i okolic zaprezentował nadinsp. Dariusz Działo, komendant stołeczny policji. Z podanych statystyk wynika, że w I kwartale 2013 roku wszczęto ogółem 20 720 postępowań w porównaniu do 20 263 w zeszłym roku. W Warszawie zdecydowanie najwięcej interwencji odnotowuje się na Śródmieściu – 182 na 10 tys. mieszkańców, zaś najmniej na Bielanach i Żoliborzu – 63,5. Z kolei w okolicach stolicy najwięcej postępowań wszczęto w powiecie nowodworskim – 74,4, natomiast najmniej w powiecie mińskim – 45,6. Wzrosła liczba bójek i pobić, kradzieży samochodów oraz kradzieży cudzej rzeczy. Spadła natomiast liczba kradzieży z włamaniem, przypadków uszkodzenia mienia, przestępstw rozbójniczych czy o charakterze narkotykowym. Mniej odnotowano również czynów karalnych wśród nieletnich.

Oceny stanu bezpieczeństwa w województwie mazowieckim podjął się Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wśród najważniejszych wydarzeń I kwartału tego roku wymienił:

  • stany pogotowia przeciwpowodziowego oraz alarmy przeciwpowodziowe w okresie od 2 lutego do 11 marca, a także w kwietniu 2013 roku.
  • strajk ostrzegawczy kolejarzy 25 stycznia, który zablokował funkcjonowanie 7 stacji.
  • awarie linii energetycznych spowodowane intensywnymi opadami śniegu. W dniach od 7 do 9 lutego energii elektrycznej pozbawionych było ponad 13 tys. osób, natomiast od 31 marca do 4 kwietnia awarie linii energetycznych w szczytowym momencie spowodowały brak prądu u ponad 80 tys. odbiorców.

Wśród priorytetów na 2013 rok znalazły się m.in. uruchomienie wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu i Warszawie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania telefonu alarmowego 112.

Drugą część kolegium rozpoczęto od omówienia kwestii nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, gminnych, powiatowych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym, a także wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania. Zadania tego podjęli się Piotr Sobucki, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Joanna Zych, zastępca dyrektora Wydziału Kontroli. Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości wymienione zostały brak prowadzenia obowiązkowych kontroli dróg powiatowych i gminnych, a także braki formalne w dokumentacji. Jako główne przyczyny występujących niedociągnięć wskazano m.in. brak specjalistów do prowadzenia kontroli organizacji ruchu oraz niewystarczającą ilość środków finansowych na opracowanie nowych projektów i zakup znaków drogowych.

Kolejne wystąpienie dotyczyło warunków wykonywania przez straż gminną (miejską) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem fotoradarów. Dane pokazały, że spośród blisko 60 tys. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w 2012 roku, 28 proc. zostało wykrytych właśnie przez urządzenia rejestrujące. Z przedstawionych informacji wynika też, że w 83. proc. przypadków wykroczeń ujawnionych przez fotoradary, straż miejska reagowała wystawieniem mandatu karnego – łącznie na kwotę ok. 3,5 mln złotych. 7 proc. spraw skierowano do sądu, a 10 proc. zakończyło się pouczeniem.

Mazowiecki komendant wojewódzki oraz komendant stołeczny Policji zreferowali także temat dotyczący poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak piesi, rowerzyści czy motocykliści. W garnizonie mazowieckim w 2012 roku stanowili oni 51,6 proc wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków. Omówiono również rezultaty podjętych działań „Bezpieczny Niechroniony” czy „Program NURD 60+”, który ma na celu przypominanie osobom starszym o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach. Jest to niezwykle istotne, jako że w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia, ponad 44 proc. zabitych na drogach to piesi. Również dlatego w maju 2012 roku w Płocku odbyła się I Krajowa Debata „Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego”.

Nadbryg. Gustaw Mikołajczyk przybliżył także szczegóły współpracy między Państwową Strażą Pożarną a zarządcami dróg w trakcie prowadzenia działań ratowniczych i likwidacji skutków zdarzeń na drogach. Kwestie bezpieczeństwa zbiorowego przewozu osób zreferował Jerzy Kacak, mazowiecki wojewódzki inspektor transportu drogowego. Na zakończenie kolegium Aneta Konieczna, mazowiecki wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przedstawiła uczestnikom prezentację dotyczącą projektu „Geoportal 2 – Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej”.

Kolegium wojewody to organ doradczy, w skład którego wchodzą: wicewojewoda, dyrektor generalny, dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Kolegium dokonuje analizy, przedstawia opinie i wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa, koordynacji działania służb, inspekcji, straży i innych jednostek.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments