Zmiany w Urzędzie Miasta Przasnysz. Iwona Domańska nowym skarbnikiem.

​27 lipca Zofia Zatońska, dotychczasowy skarbnik miasta Przasnysz, planuje odejść na emeryturę. Burmistrz Waldemar Trochimiuk skierował do Rady Miasta wniosek o powołanie na to stanowisko Iwony Domańskiej. Kwestie te były przedmiotem obrad podczas posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Przasnysz, które odbyło się w poniedziałek, 25 czerwca.

Skarbnik miasta pełni funkcję głównego księgowego budżetu i jest pracownikiem samorządowym, który – na wniosek burmistrza – jest powoływany i odwoływany przez radę miasta. Nabór na to stanowisko nie musi być poprzedzony postępowaniem konkursowym.

 Wszystko wskazuje na to, że już 28 czerwca podczas sesji Rady Miasta dojdzie do odwołania dotychczasowego i powołania nowego skarbnika Przasnysza. Komisje wydały już pozytywne opinie w tych sprawach. Odwołanie skarbnika zbiega się z udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok; jednak Zofia Zatońska starała się uciąć ewentualne spekulacje:

– Chciałam państwu wyjaśnić, że decyzja ta nie jest decyzją nagłą. Od trzech lat nosiłam się z zamiarem odejścia, ponieważ nabyłam prawo do emerytury. Ta decyzja musiała dojrzeć, a dojrzała właśnie teraz – mówiła Zofia Zatońska, zwracając się do radnych.

Burmistrz zarekomendował następczynię.

– W związku z tym, że najprawdopodobniej podejmiecie państwo decyzję o odwołaniu p. Zatońskiej ze stanowiska skarbnika miasta, rekomenduję na to stanowisko panią Iwonę Domańską, z którą współpracuję odkąd zostałem burmistrzem i obserwuję ją od dłuższego czasu. Kilka lat temu pani Zofia Zatońska poinformowała mnie, że planuje odejść na emeryturę, pani Domańska otrzymywała więc konkretne zadania do realizacji, z których w mojej ocenie wywiązywała się dobrze. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że będzie się dobrze sprawdzała na stanowisku skarbnika – zapewnił Waldemar Trochimiuk.

W uzasadnieniu wniosku burmistrza o powołanie nowego skarbnika czytamy: Iwona Domańska, jako obecny Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przasnysz, posiada wymagane ustawą kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i spełnia wszelkie kryteria by objąć stanowisko skarbnika miasta. W urzędzie miasta Przasnysz zatrudniona jest od 01.05.2000 r. Pracowała na wielu stanowiskach w pionie finansowym, a w ostatnim czasie od 18.02.2018 jako Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego na stanowisku ds. księgowości budżetowej, mając jako bezpośredniego przełożonego skarbnika miasta. Pani Iwona Domańska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Iwona Domańska ma objąć nowe stanowisko 28 lipca br.

Jej rolą będzie zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. Skarbnik miasta dokonuje również kontrasygnaty, a więc potwierdza rzetelność dokumentów, legalność i prawidłowość dokumentowania operacji gospodarczych oraz fakt, że operacje zostały ujęte w budżecie i są środki finansowe na ich zrealizowanie. Do zadań skarbnika należy w szczególności: opracowywanie projektów budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdawczości finansowej z wykonania tych dokumentów. Skarbnik odpowiada również za gospodarkę finansową i księgowość budżetową, prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, a także zapewnia wykonywanie kontroli zarządczej w tym zakresie.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments