Zaproszenie do udziału w konsultacjach Programów Współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez środowisko przasnyskich organizacji pozarządowych zgłaszanych w toku wydarzeń odbywających się w ramach projektu Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu Miasto Przasnysz przystępuje do uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018. Program ten wyznaczy kierunek, w którym będziemy wspólnie rozwijać współpracę sektora publicznego i organizacji pozarządowych na terenie Przasnysza w perspektywie następnych czterech lat. Jednocześnie, jak co roku, przygotowujemy roczny Program Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi, który wyznacza priorytety współpracy w na najbliższe 12 miesięcy.

Realizując obowiązek wynikający z Uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do udziału w konsultacjach obydwu dokumentów.
Termin konsultacji: od  10.10.2014 roku  do 17.10.2014 roku do godz. 12:00.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz. Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 17 października 2014 roku do godz. 12:00,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 17 października 2014 roku do godz. 12:00,
  • udział w spotkaniu konsultacyjnym na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu w terminie 15.10.2014 o godzinie 13.00 lub o godzinie 17.00 (godzina do wyboru).

Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego Państwu prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonymi projektami programów i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy. Szczególnie zapraszam do udziału
w spotkaniach konsultacyjnych w dniu 15 października, które będą okazją do otwartej dyskusji nad programami.

Z poważaniem

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments