Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe.

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe dla 15 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na usamodzielnienie” realizowanym w 2013 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje do współpracy i zaprasza do złożenia Oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej z 15 uczestnikami/uczestniczkami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” następujących specjalistów:

1. PSYCHOLOG do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych
dla 15 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;
planowany termin realizacji: czerwiec – grudzień 2013.
Planowana ilość godzin : 84-96 godz., w tym:
– treningi i warsztaty: 60 – 72 godzin;
– konsultacje indywidualne: 24 godz.;  dla jednej osoby przewidziano 2 godz.

Zakres wykonywanych zadań:
– prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie kompetencji i umiejętności psychospołecznych w podanej wyżej ilości godzin ( między innymi: nabycia umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania konstruktywnej krytyki, asertywności, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości oraz lepszej organizacji życia domowego i łączenia go z obowiązkami zawodowymi);
–    opracowanie i przeprowadzenie dwóch ankiet dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu sprawdzających umiejętności psychospołeczne przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego w KIS oraz po jego zakończeniu, opracowanie ich wyników, wyciągnięcie wniosków oraz przedstawienie Wykonawcy w postaci raportu z załącznikami w postaci ankiet i zbiorczych wyników;
–    opracowanie opinii psychologicznej dla każdego uczestnika/uczestniczki w oparciu o specjalistyczne testy i badania;
–    prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczestniczek/uczestników projektu;
–    opracowanie planu godzinowego zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć;
–    opracowanie programu zajęć;
–    przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczki zajęć;
– opracowanie po każdej sesji raportu zawierającego charakterystykę grupy, charakterystykę indywidualną uczestników/uczestniczek, przebieg szkolenia oraz spostrzeżenia-wnioski prowadzącego;
–    dokumentowanie zajęć  w prowadzonym dzienniku;
–    monitorowanie przebiegu aktywizacji społecznej uczestniczek/uczestników projektu;
–   oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.
Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Wymagania niezbędne:
–    wykształcenie wyższe psychologiczne;
–    kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych,
–    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
–    udokumentowane doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej (potwierdzone referencjami),
–    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń dla osób bezrobotnych ze wskazanego obszaru zagadnień ( potwierdzone referencjami) w ilości minimum 120 godzin,
–    komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
–    umiejętność pracy w zespole.

Załączniki:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

2. DORADCA ZAWODOWY – do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji
indywidualnych dla 15 uczestników projektu

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą;
planowany termin realizacji: czerwiec –grudzień 2013
Ilość godzin : 84 godz. w tym:
– reningi i warsztaty: 60 godzin;
– konsultacje indywidualne: 24 godz. dla jednej osoby przewidziano 2 godz.

Zakres wykonywanych zadań:
– prowadzenie warsztatów/treningów w zakresie nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowania do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji oraz podstaw przedsiębiorczości;
–  opracowanie i przeprowadzenie 2 ankiet dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu systemowego sprawdzającej umiejętności społeczno – zawodowe przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego w KIS oraz po jego zakończeniu, opracowanie jej wyników, wyciągnięcie wniosków oraz przedstawienie Wykonawcy w postaci raportu z załącznikami w postaci ankiet i zbiorczych wyników;
–    ndywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu;
–    opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu,
–    opracowanie planu godzinowego zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć;
– opracowanie po każdej sesji raportu zawierającego charakterystykę grupy, charakterystykę indywidualną uczestników/uczestniczek, przebieg szkolenia oraz spostrzeżenia-wnioski prowadzącego;
–    przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczek zajęć;
–    opracowanie programu zajęć;
–    dokumentowanie zajęć oraz frekwencji uczestników w prowadzonym dzienniku;
–    oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.
–    monitorowanie przebiegu aktywizacji społecznej uczestniczek/uczestników projektu.

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Wymagania niezbędne:
–    wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) o specjalności poradnictwo
zawodowe lub doradztwo zawodowe;
lub wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia)
–    kwalifikacje w zakresie umiejętności trenerskich lub edukacyjnych;
–    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
Wymagania dodatkowe:
–    udokumentowane doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej (potwierdzone referencjami),
–    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów/szkoleń dla osób bezrobotnych ze wskazanego obszaru zagadnień (potwierdzone referencjami) w ilości minimum 120 godzin,
–    znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego;
–    doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy (min. 3 lata);
–    praktyczna znajomość zagadnień związanych ze wskazanym obszarem zagadnień;
–    komunikatywność;
–    umiejętności interpersonalne;
–    dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Wykonawca w ramach zleconego zadania zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 15 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne.
Trenerzy, tj. psycholog i doradca zawodowy proszeni są o złożenie dokumentów do dnia 12.06.2013 r. na podany wyżej adres.

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożonych ofert nie odsyłamy. Informujemy, że zaproponowana oferta będzie porównana z innymi ofertami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Załączniki:
4.    Zapytanie ofertowe
5.    Formularz ofertowy
6.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie


MOPS Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments