XXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 20 lutego 2013r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013,
5.3 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego,
5.4 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na wydzierżawienie nieruchomości,
5.5 przystąpienie do realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przasnyskim” dotyczącego Priorytetu 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5.6 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013r.,
5.7 upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do podjęcia działań niezbędnych dla określenia zasad partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedsięwzięć polegających na wytworzeniu i dostarczeniu energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii do obiektów publicznych powiatu,
5.8 wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zakończenie sesji.


Starostwo Powiatowe


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.