XV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
XV sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 20 listopada 2015r.
o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2015,

5.3  zmiany uchwały nr VI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w 2015r.

5.4  wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2015 rok,

5.5  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.6  przyjęcia „Stanowiska  Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2015r. dotyczącego współdziałania z Miastem i Gminą Chorzele w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i innej obejmującej zadania Powiatu Przasnyskiego w obrębie Miasta  i Gminy Chorzele”.

5.7  upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do zawarcia porozumienia z firmą Bel  Polska Sp. z o.o. w sprawie przebudowy linii zasilającej (przyłącza) do zakładu w Chorzelach poprzez przebudowę linii napowietrznej, zlokalizowanej na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefy w Chorzelach, na linię kablową,

5.8  przedłużenia okresu realizacji projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz w 15% z budżetu państwa”,

5.9  przystąpienia przez Powiat Przasnyski do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5: „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi”, w partnerskiej współpracy z gminami powiatu przasnyskiego,

5.10          ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

5.11          wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments