„Wyszkoleni – zatrudnieni.” Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie od 1 czerwca 2013 r. realizuje projekt „Wyszkoleni – zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek „Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans osobom długotrwale bezrobotnym na podjęcie zatrudnienia oraz ułatwienie poruszania się po rynku pracy poprzez pomoc psychologiczną, doradczą i szkoleniową. Zaplanowane wsparcie zwiększy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób objętych projektem. O udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego. Wsparcie skierowane jest do 64 osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP, pozostających łącznie bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  i przygotowania zawodowego dorosłych).  Osoby ubiegające się o udział w projekcie są zobowiązane do złożenia wraz z „Wnioskiem o zakwalifikowanie do projektu” zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez PUP właściwy dla miejsca zameldowania kandydata.

Wnioski o zakwalifikowanie do projektu będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku w biurze projektu: ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń wniosków. Nabór może zostać skrócony, gdy zostanie zrekrutowana zaplanowana ilość uczestników lub przedłużony w przypadku nie zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów.

Uczestnicy projektu otrzymają następujące formy wsparcia:
1.Indywidualne wsparcie doradcze i psychologiczne
2. Warsztaty z zakresu:
– Technik aktywnego poszukiwania pracy
– Kształtowania kompetencji społecznych
3. Szkolenia zawodowe (do wyboru):
– Kierowca „C+E”
– Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
– Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalnością kadry i płace
– Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B” (tylko dla mieszkańców powiatu przasnyskiego)
– Opiekun osób starszych
4. Usługi pośrednictwa pracy oraz subsydiowane zatrudnienie przez okres 1 roku

W trakcie realizacji projektu uczestnikom zostanie zapewnione:
– Wyżywienie na warsztatach i szkoleniach
– Ubezpieczenie NNW na szkoleniach zawodowych
– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty
– Stypendia szkoleniowe na szkoleniach zawodowych

Warunki udziału w projekcie zostały określone w „Regulaminie kwalifikacji i udzielenia wsparcia”, który wraz z formularzem rekrutacyjnym znajduje się w zakładce „załączniki do pobrania”

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub telefonicznie pod numerem 023 672 33 71


PUP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments