Wyprawka szkolna w roku 2014/2015

Gmina Przasnysz informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać tylko w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał. Termin składania stosownych podań upływa 10 września 2014 r.

W bieżącym roku szkolnym pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej. Pomocy udziela się uczniom:

  • pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – to jest 539 zł netto (dochód za sierpień 2014 r.)
  • pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli: bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, klęski żywiołowej i innych zdarzeń losowych.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej (czyli uczniów z klas II, III i VI szkoły podstawowej).

Ponadto pomoc przysługuje uczniom (niezależnie od dochodu w rodzinie), którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Z tej pomocy mogą również skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosiło:

  • do kwoty 225 zł – dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej
  • do kwoty 325 zł – dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments