„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

„Wyprawka szkolna” to program MEN, którego celem jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III i VI z rodzin o niskich dochodach oraz uczniów niepełnosprawnych wszystkich klas:

z upośledzeniem umysłowym, słabowidzących, słabosłyszących, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną, gdy jedną z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona.

Programem będą objęci uczniowie:

  •  których miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł

 lub

  •  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie na podstawie w/w orzeczenia z pominięciem kryterium dochodowego).

Ponadto w wyjątkowych i uzasadnionych pisemnie wypadkach o dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice uczniów, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe, ale sytuacja w rodzinie jest trudna (np. przewlekła choroba powodująca wysokie koszty leczenia, zdarzenie losowe).

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach szkół do końca bieżącego roku szkolnego.

Warunkiem otrzymania w/w pomocy, w wysokości ustalonej przez MEN, jest złożenie rachunku zakupu podręczników na początku nowego roku szkolnego.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments