Wyprawka szkolna 2013 na terenie Przasnysza

W 2013 roku Rządowym Programem „Wyprawka szkolna” objęci zostaną uczniowie uczęszczających do szkół na terenie Miasta Przasnysza, rozpoczynający naukę:

 1. 1. w klasach I – III szkoły podstawowej,
 2. 2. w klasach V szkoły podstawowej,
 3. 3. w klasach II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum).

Ponadto Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kryteria dostępu do pomocy:

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli się ubiegać o pomoc, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł. netto miesięcznie.

Rodzice pozostałych klas objętych programem będą mogli ubiegać się o pomoc, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły z dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód przekracza 456 zł. Za szczególne przypadki uznaje się miedzy innymi: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, wielodzietności,, alkoholizm lub narkomania itp. Pomoc jest udzielana na wnosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych)

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I – III szkoły podstawowej – do kwoty 225,00 zł
 • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325,00 zł
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł
 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390,00 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445,00 zł
 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do kwoty 225,00 zł
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum

Wnioski należy składać do dnia 11 września 2013 roku w szkole do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty:

1. Wnioski składane w Ranach kryterium dochodowego:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy).
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
 • zaświadczenie  z Urzędu Miasta/Gminy wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • kserokopia decyzji o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,
 • oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

2. Wnioski składane poza kryterium dochodowym:

 • w przypadku uczniów pochodzących z rodzin gdzie dochód przekracza 456 zł. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

3. Wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:

 • w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przpadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

     Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

     W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości pomocy po  przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę do które uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

      Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie:


Urząd Miasta Przasnysz


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments