WŁADZE POWIATU WYRÓŻNIŁY ORGANIZACJE, KTÓRE SWOIMI DZIAŁANIAMI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO

WŁADZE POWIATU WYRÓŻNIŁY ORGANIZACJE, KTÓRE SWOIMI DZIAŁANIAMI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZEZ POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH.

Zarząd oraz Rada Powiatu Przasnyskiego we współpracy z samorządami miast i gmin powiatu przasnyskiego wyłoniły i uhonorowały podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku trzy organizacje, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju powiatu przasnyskiego poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych.

Starosta Zenon Szczepankowski, wraz Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Walędziakiem wręczając okolicznościowe podziękowania wyrazili wdzięczność za poświęcany czas, wiedzę i umiejętności, które przyczyniają się do rozwoju powiatu poprzez skuteczne działanie i dobre wykorzystywanie środków unijnych mające istotny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans  społeczności pozametropolitalnych.

Wyróżnione organizacje:

1. Fundacja Przasnyska

Fundacja Przasnyska w latach 2009-2012 tylko ze źródeł europejskich pozyskała 23 dotacje o wartości l mln 150 tys. zł na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych skierowanych do mieszkańców Przasnysza i Powiatu Przasnyskiego. Fundacja wszystkie przedsięwzięcia realizuje w partnerstwie z lokalnymi instytucjami, współpracując z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 2. W ramach projektów edukacyjnych, realizowanych już od czterech lat, Fundacja co roku zapewnia bezpłatne zajęci a z języka angielskiego dla prawie 700 dzieci z terenu miasta i okolicznych wsi. Za pieniądze z unijnych dotacji przeprowadzonych zostało do tej pory ponad 5 tysięcy godzin nauki języka angielskiego. Każdego roku dzieci uczestniczące w projektach Fundacji otrzymują bezpłatnie materiały do nauki języka, w tym pod ręczniki i ćwiczenia. Dzięki pozyskanym przez Fundację unijnym dotacjom przasnyskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w 5 kompletnych zestawów multimedialnych (tablice interaktywne) do pracowni językowych. Wyprodukowane przez Fundację za unijne pieniądze filmy integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych promują Przasnysza jako miasto równości i współpracy środowiska lokalnego. Prezes Zarząd u Fundacji – Michał Helwak w 2011 roku został laureatem ogólnopolskiego Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Konkurs organizowany jest przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem

Biblioteka realizuje swoje statutowe cele służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu kultury. Bibliotek a w ramach działalności środowiskowej realizuje szereg przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, popularyzując w ten sposób nie tylko czytelnictwo, ale również historię i dziedzictwo kulturowe naszego powiatu wraz z jego regionem. Biblioteka jest dobrze funkcjonującą jednostką, która pozyskuje znaczące fundusze unijne zarówno na zadania inwestycyjne jak i społeczne. Pozyskiwanie środków unijnych przyczyniło się do modernizacji lokali bibliotek co z kolei zaowocowało poprawą warunków do prowadzenia działalności środowiskowej. Biblioteka jest miejscem rozwoju zainteresowań, ośrodkiem edukacji kulturalnej oraz miejscem spotkań zarówno mieszkańców gminy, jak i regionu. Działa tu młodzieżowa orkiestra dęta, Klub Seniora, organizowane są spotkania z lokalnymi twórcami, wieczory wspomnień, warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne, kursy, szkolenia. Biblioteka współpracuje z Urzędem Gminy w Przasnyszu przy organizacji Spotkań pokoleń, Dożynek, festiwali orkiestr, pikników historycznych, czytelniczych, konkursów. Ponadto biblioteka współpracuje ze szkołami, Muzeum Historycznym w Przasnyszu, Ochotniczymi Straż Pożarnymi, Parafiami oraz bibliotekami z powiatu przasnyskiego. Biblioteka jest otwarta na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej.

Projekty zrealizowane:

– ” Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate” PROW – Odnowa i rozwój wsi – 493.115,00 zł,

– ” Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej PROW – małe projekty – 24.999,00 zł,

– „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych” PROW – małe projekty – 24.999,00 zł

-” Najlepsza integracja podczas nauki zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”- 42.558,00 zł.

Złożone wnioski:

-” Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych” -PROW ” małe projekty’

-„Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz” -PROW ” małe projekty”.

3. Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” powstała w 2006 w ramach realizowanego ówcześnie w Polsce na obszarach wiejskich Pilotażowego Programu LEADER+ z inicjatywy wójtów czterech gmin: Marka Brzezińskiego – gm. Czernice Borowe, Józefa Stopę – gm. Karniewo, Pawła Kołakowskiego – gm. Krasne i Grażynę Wróblewską – gm. Przasnysz. LGD „Ciuchcia Krasińskich” poszerzyła w 2008 roku obszar swojego działania o kolejnych 12 gmin, w tym: z pow. przasnyskiego gminy: Chorzele, Krzynowłoga Mała z pow. mławskiego; gminy: Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Szydłowo, Stupsk; z pow. ciechanowskiego gminy: Grudusk, Regimin, Ciechanów, Opinogóra Górna, Ojrzeń i Sońsk. W 2011 roku Fundacja powiększyła swoje partnerstwo i zwiększyła obszar swojego działania o gminę  Gołymin-Ośrodek z pow. ciechanowskiego.

Aktualnie obszar objęty LSR wdrażaną przez naszą LGD obejmuje 17 gmin i wynosi 2475 km2, na którym zamieszkiwało w 2006 roku ok. 90 tys. osób. LGD „Ciuchcia Krasińskich” w ramach wdrażania LSR wybiera do realizacji projekty i operacje, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów ogólnych, szczegółowych i określonych dla realizacji tych celów przedsięwzięć zawartych w LSR. Oceny złożonych wniosków dokonuje działająca w ramach LGD 33 osobowa Komisja Oceny Projektów (KOP). Po zakończeniu procedur naboru ocenione  wnioski przekazywane są do dalszej oceny do instytucji wdrażających: Samorządu Województwa Mazowieckiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Ogłaszane przez Fundację nabory wniosków na cztery działania: Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw poprzedzała każdorazowo szeroko akcja informacyjno-szkoleniowa. Na liczbę i jakość składanych wniosków duży wpływ wywierała również postawa wójtów poszczególnych gmin, którzy starali się mobilizować mieszkańców i podmioty lokalne (szczególnie organizacje pozarządowe) do zainteresowania się możliwością pozyskania środków pomocowych. z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków z całego Mazowsza dalsza procedura weryfikacyjna ulegała często znacznemu wydłużeniu, nawet do kilkunastu miesięcy. Fundacja w okresie swojej działalności zrealizowała lub aktualnie jest w trakcie realizacji kilku projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i unijnych, w tym projektów z PO KL i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym między innymi:

  • Realizowany w partnerstwie z Fundacją Promocji Gmin Polskich projekt pt.: „Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie”. Strategicznym  celem   projektu  było  zwiększenie  poziomu  świadomości i wiedzy kadr  gminnych  i  powiatowych  jednostek  samorządu  terytorialnego w  obszarze możliwości i sposobów praktycznego wdrażania zasad koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz wytycznych aktualnej Polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym. Całkowita wartość projektu: 292 653,72 zł
  • PO KL  2010 – projekt pt.: „Zintegrowana strategia integracji społecznej dla obszaru partnerstwa Ciuchcia Krasińskich”, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł.
  • PO KL  2011 – projekt pt.: „Gminny animator przedsiębiorczości społecznej”, –  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Kwota dofinansowania 49.850,00 zł.
  • PO KL  2012 – projekt pt.: „Lokomotywa ekonomii społecznej obszaru LGD „Ciuchcia Krasińskich””-  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Kwota dofinansowania 49.150,00 zł.
  • PO KL  2012 – projekt pt.: „Dialog obywatelski na rzecz edukacji społecznej” –  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł.
  • PO KL  2012 – projekt pt.: „Akademia rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych obszaru FPGLD Ciuchcia Krasińskich” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,. Kwota dofinansowania 49.750,00 zł.

Dzięki pomocy Fundacji na terenie powiatu przasnyskiego powstała Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” oraz  Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka”.

Dziękujemy za  zaangażowanie, odpowiedzialność, trud i poświęcenie wielokrotnie wykraczające ponad standardowe zakresy obowiązków. Prosimy jednocześnie o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz powodzenia w realizacji kolejnych życiowych zamierzeń.

 

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

 


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.