Ważne informacje o Programie Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. 

Wnioski można składać  od 1 kwietnia 2016 r.  w godzinach 7:30 – 15.30, wtorek 9:00 – 17:00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. St. Kostki 5.

Wnioski złożone przed  1 kwietna 2016 nie będą rozpatrywane i osoba ubiegająca się  o świadczenie będzie musiała ponownie złożyć wniosek w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę.

W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca 2016 r. świadczenie zostanie wyrównane od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  • dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz jego wysokość;
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Przypominamy również dotychczasowym świadczeniobiorcom Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, iż dostarczanie dokumentacji w ich przypadku, jeżeli nie nastąpiła zmiana sytuacji rodzinnej i dochodowej, nie jest obowiązkowe.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzyskane w 2014 r.

Informacja telefoniczna: 29 752 28 83  E-mail: mopsprzasnysz@poczta.onet.pl

W przypadku braku zgłoszenia istotnych faktów mających wpływ na przyznane świadczenie lub zgłoszenia ich w późniejszym terminie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego skutkujące koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

Wniosek do pobrania (doc)

Więcej na temat programu, w tym poradniki, informatory i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments