W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu odwołano większość rozpraw. Które się odbędą?

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce sądy w całym kraju odwołują większość rozpraw. Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu wydał zarządzenie w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w dniach od 13 do 31 marca 2020 r. (włącznie). Odbywać się będą wyłącznie rozprawy wyznaczone do rozpoznania w trybie pilnym, bądź sprawy, w których odroczono publikację orzeczenia.

 
Dodatkowo odwołano dyżur mediatora wyznaczony na dzień 18 marca 2020 roku, odwołano przyjęcia interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu. Udostępnianie akt spraw w Czytelni Akt zostają ograniczone tylko do spraw, w których konieczne jest podejmowanie czynności, związanych z zachowaniem terminów sądowych bądź ustawowych, ewentualnie innych – niecierpiących zwłoki.

 

Wśród kategorii spraw pilnych zarządzeniem Prezesa Sądu znalazły się: sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania. Sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary. Będą rozpatrywane także sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, a także sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie.

Obywać się także będą:

a) sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

b) sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

c) sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

d) sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

e) przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Dodatkowo sędziowie referenci zostali upoważnieni do indywidualnego podejmowania decyzji, co do rozpoznawania spraw pozostających w ich referatach, innych aniżeli wymienione w zarządzeniu, których charakter czyni to zasadnym. Zarządzenie obowiązuje od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.

 

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Rejonowego w Przasnyszu drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Informacje uzyskamy w:

  • Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu nr tel. 29 75 21 312 boi@przasnysz.sr.gov.pl,
  • I Wydziale Cywilnym – tel. 29  75 21 349; sekretariat.cywilny@przasnysz.sr.gov.pl
  • II Wydziale Karnym – tel. 29  75 21 329; sekretariat.karny@przasnysz.sr.gov.pl
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich  – tel. 29 75 21 324; sekretariat.rodzinny@przasnysz.sr.gov.pl,
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o  usprawiedliwienie nieobecności.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments