Urząd Miasta Przasnysz: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Ogłoszenie o naborze

Na stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,06-300 Przasnysz w ramach Projektu „Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” nr POKL.05.04.02-00-H49/13

1. Stanowisko pracy

Pomoc administracyjna ds. diagnozy, konsultacji i ewaluacji w Urzędzie Miasta Przasnysz.

(wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę na czas określony do dnia 30.06.2015 r.)

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie minimum średnie.

3. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z projektowaniem i wykonywaniem badań społecznych oraz interpretacją ich wyników,

2) dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego,

2) prowadzenie ewaluacji dokumentów strategicznych Miasta Przasnysz,

3) prowadzenie konsultacji społecznych,

4) organizacja pracy i obsługa merytoryczna międzysektorowego zespołu ds. badań społecznych.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. W zakres obowiązków będzie wchodzić w szczególności:

1) projektowanie badań ilościowych i jakościowych,

2) wykonywanie badań ilościowych i jakościowych,

3) przetwarzanie i analiza danych uzyskanych w ramach badań ilościowych i jakościowych,

4) interpretacja wyników badań,

5) opracowywanie i prezentacja raportów z badań,

6) współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie badań i konsultacji,

7) weryfikacja merytoryczna usług wykonywanych przez ekspertów zewnętrznych na rzecz diagnozy lokalnej,

8) pozyskiwanie osób do wykonywania badań w ramach diagnozy, ewaluacji lub konsultacji społecznych (wolontariat, praktyki, staże)

9) nadzorowanie pracy osób zaangażowanych do wykonywania badań w ramach wolontariatu, praktyk, stażów,

10) dobór metod konsultacji do grup i zagadnień,

11) pozyskiwanie osób uczestniczących w konsultacjach,

12) dokumentowanie procesu konsultacji społecznych,

13) formułowanie protokołów, notatek, sprawozdań, komunikatów,

14) współpraca z zespołem projektu w wykonywaniu innych zadań zaplanowanych
w projekcie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. diagnozy, konsultacji i ewaluacji” w terminie do dnia 05.12.2013 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Przasnysz).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na dzień 10.12.2013 r. godz. 15.00 pok. nr 32. Kandydaci zakwalifikowani do przeprowadzenia rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie.

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments