Urząd Miasta Przasnysz: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Ogłoszenie o naborze

Na stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,06-300 Przasnysz w ramach Projektu „Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” nr POKL.05.04.02-00-H49/13

1. Stanowisko pracy

Pomoc administracyjna ds. diagnozy, konsultacji i ewaluacji w Urzędzie Miasta Przasnysz.

(wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę na czas określony do dnia 30.06.2015 r.)

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie minimum średnie.

3. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z projektowaniem i wykonywaniem badań społecznych oraz interpretacją ich wyników,

2) dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego,

2) prowadzenie ewaluacji dokumentów strategicznych Miasta Przasnysz,

3) prowadzenie konsultacji społecznych,

4) organizacja pracy i obsługa merytoryczna międzysektorowego zespołu ds. badań społecznych.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. W zakres obowiązków będzie wchodzić w szczególności:

1) projektowanie badań ilościowych i jakościowych,

2) wykonywanie badań ilościowych i jakościowych,

3) przetwarzanie i analiza danych uzyskanych w ramach badań ilościowych i jakościowych,

4) interpretacja wyników badań,

5) opracowywanie i prezentacja raportów z badań,

6) współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie badań i konsultacji,

7) weryfikacja merytoryczna usług wykonywanych przez ekspertów zewnętrznych na rzecz diagnozy lokalnej,

8) pozyskiwanie osób do wykonywania badań w ramach diagnozy, ewaluacji lub konsultacji społecznych (wolontariat, praktyki, staże)

9) nadzorowanie pracy osób zaangażowanych do wykonywania badań w ramach wolontariatu, praktyk, stażów,

10) dobór metod konsultacji do grup i zagadnień,

11) pozyskiwanie osób uczestniczących w konsultacjach,

12) dokumentowanie procesu konsultacji społecznych,

13) formułowanie protokołów, notatek, sprawozdań, komunikatów,

14) współpraca z zespołem projektu w wykonywaniu innych zadań zaplanowanych
w projekcie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko ds. diagnozy, konsultacji i ewaluacji” w terminie do dnia 05.12.2013 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Przasnysz).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na dzień 10.12.2013 r. godz. 15.00 pok. nr 32. Kandydaci zakwalifikowani do przeprowadzenia rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie.

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...