Umowa na ponad 800 tys. zł dofinansowania dla miejskich szkół w Ciechanowie podpisana!

Prezydent Krzysztof Kosiński i zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik podpisali dziś umowę na dofinansowanie II edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”.

Wartość całego projektu wynosi 1 022 527,20 zł, z czego przyznane zewnętrzne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł – w tym unijne dofinansowanie w wysokości 818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł z budżetu państwa. Wkład miasta będzie niepieniężny. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m. in. dla 38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych uczniów, zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 649 uczniów zostanie utworzonych 113 grup. Powstanie także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć z programowania przewidziano dla 84 uczniów w 12 grupach. Przeszkolonych zostanie 141 nauczycieli – dla 15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.

W ramach zadania zaplanowano wsparcie, obejmujące łagodzenie zdiagnozowanych problemów i deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia specjalistyczne będą służyły wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Planowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Organizowane będą zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Odbywać się będą zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze względu na stwierdzony zespół Aspergera, autyzm, afazję. Kształtowane będą m. in. umiejętności uniwersalne, takie jak: umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, radzenia sobie z uczuciami, umiejętności alternatywne w stosunku do agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Projekt zakłada zakup monitorów interaktywnych, laptopów, zestawów iPadów i robotów dla nauczycieli i uczniów. Przeznaczone na to zostanie 236 320 zł.
Realizacja rozpocznie się z początkiem września, będzie trwała cały rok szkolny 2018/2018. Uczniowie otrzymają podręczniki, nauczyciele – materiały szkoleniowe. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych szkół. Udostępnienie sal stanowi wkład własny miasta.

To kontynuacja działań, które realizowane były w pierwszej edycji. Nowością jest zadanie z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych. Duży nacisk będzie na programowanie, informatykę, matematykę czy robotykę.
Wśród celów są także m. in.: nauka twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności manualnych, nauka pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacnianie wiary we własne możliwości i budowanie przez uczniów pewności siebie.


Źródło UM Ciechanów
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments