Stypendia szkolne na rok 2015/2016

Gmina Przasnysz informuje, że od 1 do 15 września 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. O stypendium szkolne mogą się ubiegać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Przasnysz, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Pomoc materialna będzie przysługiwała uczniom w szczególności, gdy w rodzinie występują elementy dysfunkcyjne, takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba członka rodziny, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, problemy związane z nałogami. O stypendium będą mogły ubiegać się ponadto osoby z rodzin niepełnych lub w których wystąpiło niekorzystne zdarzenie losowe.

O prawie otrzymywania stypendium będzie też decydowało kryterium dochodowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż 456,00 zł netto (dochód z sierpnia tego roku).

Przypominamy, że pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne. Więcej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu, ul. św. St. Kostki 5 (pokój 8 i 9) nr tel. (29) 752-32-50.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments