Stypendia dla najzdolniejszych studentów przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

W tym roku ruszyła X edycja stypendiów dla studentów najzdolniejszych na rok akademicki 2016/2017. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne i merytoryczne. Wymogi formalne to: stałe zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego, nie przekroczony 28 roku życia, wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane kryteria merytoryczne to: posiadanie znaczącego i powszechnie uznanego dorobku na arenie krajowej i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej, bycie laureatem lub finalistą krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali. Stypendium przyznaje się na rok akademicki (na 10 miesięcy: od października do lipca w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie, tj. 6.000,00 zł brutto w skali roku akademickiego).

W latach 2007 – 2015 ufundowano 22 stypendia na kwotę 130.200,00 zł dla studentów wybranych przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Do 30 października 2016 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium.

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu, II piętro, pokój nr 88. Regulamin i druk wniosku można pobrać bezpośrednio z w/w Wydziału lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu www.powiat-przasnysz.pl

wniosek regulamin umowa dla studenta


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments