Starostwo realizuje projekt „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST”

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Przasnyszu kończy realizację projektu „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” będącego częścią projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. Dzięki CAF organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny. Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez:

  • identyfikację mocnych stron,
  • identyfikację obszarów do doskonalenia,
  • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
  • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking),
  • przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments