Starostwo Powiatowe w Przasnyszu: Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły

     Obecnie każda szkoła staje przed wieloma wyzwaniami – reforma programowa, nowy nadzór pedagogiczny oparty o narzędzia ewaluacji, wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu. To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć szkole, jako instytucji oraz szkole, jako społeczności łączącej dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w dobie działań zmierzających do zmodernizowania polskiego systemu oświaty. Pomocą w jak najlepszym przygotowaniu się do zachodzących zmian powinien być efektywny powszechnie dostępny i spójny z rozwojem szkół system doskonalenia nauczycieli. Obecny system wymaga istotnych modyfikacji. Najczęstsze wady istniejącego modelu to:

  •  brak współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia szkołom,
  •  nastawienie na indywidualne potrzeby nauczyciela – często oderwane od potrzeb konkretnej szkoły,
  •  przewaga podejścia incydentalnego, czyli opartego o jednokrotne, krótkie formy szkoleniowe, które nie przekładają się na trwałą poprawę jakości pracy nauczycieli.
  •  dużym problem polskiego systemu doskonalenia są też duże różnice w dostępności do instytucji wspierających szkoły wynikające ze specyfiki poszczególnych regionów.

      Nowy system powinien być nakierowany na pracę z konkretną szkołą, czy placówką, wspierać ją w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół powinna wynikać z analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. Podstawowym ogniwem tak rozumianego wspierania pracy szkół mają być lokalne centra rozwoju edukacji. Docelowo w każdym powiecie powinno funkcjonować przynajmniej jedno centrum, którego zadaniem ma być kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w zakresie:

• pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom,

• organizowania współpracy, wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów i szkół,

• zapewniania nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej;

• wspomagania nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia (zgodnie z diagnozą potrzeb danej szkoły i jej koncepcją rozwoju).

    Powiat przasnyski dołączył do powiatów realizujących pilotaż nowego modelu systemu kompleksowego wsparcie szkół w Polsce. Podjęte działania są zadaniami realizowanymi w ramach projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Celem projektu, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 roku i trwać będzie do 31 lipca 2015 roku, jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1.            Opracowanie i monitorowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

2.            Przeprowadzenie wspomagania w szkołach i przedszkolach.

3.            Prowadzenie lokalnych Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Przeprowadzenie wspomagania w szkołach i przedszkolach.

   W celu doprecyzowania rocznego planu wspomagania każda szkoła otrzymuje wsparcie zewnętrznego konsultanta: szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE) wesprze on szkołę w wybraniu obszaru doskonalenia na dany rok szkolny oraz w dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb (oferta jest bowiem „szyta na miarę” konkretnej szkoły), a następnie w zbudowaniu dokumentu – rocznego planu wspomagania szkoły. Następnie SORE jako „opiekun” szkoły pomoże zaplanować, a następnie zorganizuje wsparcie szkoleniowe (warsztaty, spotkania grupowe, wykłady — w każdej ze szkół). W końcowej fazie (pod koniec roku szkolnego) SORE pomoże nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, zorganizuje prowadzone przez siebie konsultacje indywidualne i grupowe, a w sierpniu – podczas spotkania z radą pedagogiczną – przedstawi sprawozdanie z realizowanej oferty w celu ewaluacji podejmowanych działań. SORE ma pod opieką szkoły/przedszkola, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania.

Sieci współpracy i samokształcenia

   W celu zapewnienia nauczycielom i dyrektorom możliwości wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechniania dobrych praktyk, uruchomiono pięć sieci. Sieci to międzyszkolne zespoły z terenu powiatu. Praca uczestników sieci obejmuje pomoc w samokształceniu, prezentacje dobrych praktyk, spotkania z ekspertami oraz forum wymiany doświadczeń za pomocą platformy informatycznej przygotowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Za pracę poszczególnych sieci odpowiada koordynator sieci.

   Nabór szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie rozpocznie się we wrześniu. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu, które mieści się przy ul. B. Joselewicza 6 w Przasnyszu lub pod numerem tel. 605- 432 – 375


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments