Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami…..

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zostały przeprowadzone od 4 do 13 listopada 2015 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu  oraz wysłane  e-mailem (do organizacji, które znajdują się w bazie adresowej). Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez formularz uwag lub w trakcie spotkania konsultacyjnego, które miało miejsce 12 listopada o godzinie 17:00.

W wyznaczonym do konsultacji terminie jedna organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Orlik” zgłosiła uwagę do przedstawionego projektu programu o  następującej treści:

Chcemy, żeby konkursy ogłaszane były w okresie grudzień- styczeń, w/w termin jest dla nas ważny, ponieważ nasza działalność statutowa jest przez cały rok a późniejsze ogłaszanie konkursu uniemożliwia nam prace w pierwszych miesiącach roku”

    W/w uwaga została uwzględniona.

Projekt programu został również przedłożony do konsultacji Przasnyskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP). Po zapoznaniu się z treścią projektu programu PRDPP Uchwałą Nr 4/2015 z dnia 12 listopada br. pozytywnie zaopiniowała treść projektu.

Projekt programu zostanie skierowany do zaopiniowania Komisjom Rady Miejskiej, a następnie  przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Przasnyszu.

            Burmistrz Przasnysza

    /-/ Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments