Sprawozdanie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego z dnia 9 listopada 2018r.

Zarządzamy obecnie projektami inwestycyjnymi o wartości ok. 255 mln zł.

Prace Zarządu Powiatu w ostatnich tygodniach koncentrują się na sporządzeniu projektu budżetu na 2019 r. Zmian wymaga też budżet na 2018 r. i wieloletnia prognoza finansowa. Zarządzamy obecnie projektami inwestycyjnymi o wartości ok. 255 mln zł. Prawie wszystkie opierają się o dotacje unijne i krajowe. Z powodu niedoboru firm budowlanych istotna część z tych inwestycji będzie rozciągała się na lata następne. Na dzisiejszej sesji będziemy również proponować Wysokiej Radzie autopoprawki Zarządu do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2018 r. W szczególności chcemy pomóc naszej powiatowej straży pożarnej w zakupie samochodu za kwotę ok. 158 tys. zł. Chcemy też w wieloletniej prognozie finansowej uwzględnić dodatkowe środki na budowę zalewu w Chorzelach na lata 2021-2022. Wynika to z rozstrzygniętego przetargu i potrzeby podpisania umowy z wykonawcą.

Umowy z marszałkiem Struzikiem na drogi wojewódzkie wartości 90 mln zł

W najbliższym czasie zostaniemy poinformowani o terminie podpisania umów unijnych, o wartości 90 mln zł, na drogi wojewódzkie 614 i 544, a także o dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wkłady własne dla tych inwestycji, gdyż z Unii pozyskujemy zazwyczaj 80% pieniędzy, a 20% wkładu własnego zapewni nam samorząd wojewódzki. Do tej inżynierii finansowej chcemy dzisiaj dostosować WPF.

Korzystne transakcje dot. urządzeń energetycznych

Mamy szansę na sprzedaż części urządzeń energetycznych zbudowanych przez Powiat w strefach gospodarczych na zasadach analogicznych jak sprzedaliśmy linię SN zasilającą nasz szpital. To bardzo korzystne transakcje, gdyż te urządzenia nie mogą, z mocy uregulowań prawnych, przynosić żadnych dochodów Starostwu, mogą natomiast generować koszty konserwacji.

Pieniądze na programy LO im KEN w Przasnyszu i LO w Chorzelach

W budżecie powiatu będziemy też chcieli przesunąć część środków na ten rok z wydatków planowanych na 2019 r. Wymaga tego program finansujący międzynarodową współpracę naszego LO im. KEN oraz LO w Chorzelach ze szkołami w Zachodniej Europie.

Ugody i kontynuacja budowy obwodnicy Chorzel

Podpisaliśmy w procedurze sądowej ugodę z firmą Pribex realizującą główną część tzw. obwodnicy Chorzel z mostem na rzece Orzyc. Rozpoczęliśmy taką samą procedurę ugodową z firmą Ostrada. Obie ugody zakładają przedłużenie terminu realizacji zadania, a także ograniczają możliwy wzrost ceny kontraktów do max 2 %. To korzystne ugody zarówno dla powiatu, jak i dla firm. Pozwolą one na kontynuację budowy obwodnicy Chorzel.

Przygotowujemy też czwarty już przetarg na budowę sali koncertowej z kinem 3D w Przasnyszu.

Umowa na budowę krytego lodowiska w Przasnyszu podpisana

Podpisaliśmy tez umowy na budowę krytego lodowiska w Przasnyszu wraz z rozbiórkami nieużytkowanych budynków, zagospodarowaniem terenu całej szkoły na ul Mazowieckiej oraz remontu niezamieszkałej dotychczas części internatu.

Wybraliśmy też wykonawcę na dokończenie bocznicy kolejowej w Chorzelach, a także mostu na kanale w Mącicach.

Dwa inkubatory przedsiębiorczości w Przasnyszu i w Zdziwóju Starym budują się zgodnie z planem.

Szpital tylko w tym roku pozyskał ponad 31 mln zł

Marszałek Województwa Adam Struzik podpisał następne umowy unijne na dofinansowania szpitala powiatowego w Przasnyszu. W tym roku z tego źródła szpital pozyskał już środki w wys. ponad 31 mln zł. To najwięcej w regionie.

Pomimo tak wielkich inwestycji nadal mamy nadwyżkę w budżecie powiatu.

Dziękuję za tym na koniec tej V kadencji Państwu Radnym, wszystkim pracownikom i służbom zespolonej administracji powiatowej za ogromny wysiłek na rzecz rozwoju Powiatu Przasnyskiego przez całe 20 lat.

 /-/ Zenon Szczepankowski

 starosta przasnyski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments