Skarga na burmistrza Przasnysza odrzucona przez Radę Miasta.

Nieprawidłowości zgłoszone za pośrednictwem Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostały uznane jako efekt oczywistej pomyłki pisarskiej. Drugi z elementów skargi głoszący, że przetarg miał wygrać znajomy burmistrza, został skwitowany słowami, że większość mieszkańców Przasnysza to jego znajomi, a umowa z wykonawcą została rozwiązana.

Przypomnijmy, że w anonimowym piśmie skierowanym do CBA, które zostało podpisane przez „właścicieli firm budowlanych z powiatu przasnyskiego”, zasygnalizowano wystąpienie nieprawidłowości podczas procedury zamówienia publicznego ogłoszonego przez urząd miasta w Przasnyszu w przetargu nieograniczonym dotyczącym drugiej części przebudowy budynków przedszkoli miejskich i dostosowywania ich do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Bliżej nieznani przedsiębiorcy budowlani pytali CBA jak to jest możliwe, że jedna z firm budowlanych złożyła ofertę 19 lutego 2018 r., a przetarg został ogłoszony 23 maja 2018 r., zaś cena firmy zgadza się z kwotą, jaką proponował urząd miasta. Ponadto anonimowi informatorzy donosili, że w tym dniu na stronie nie było ogłoszeń o przetargu. Z ich pisma wynika, że żadna z firm budowlanych, poza tą należącą do kolegi burmistrza, nie mogła wziąć udziału w przetargu, ponieważ nikt o nim nie wiedział.

Następna informacja dotyczyła zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na adaptację części budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu na żłobek. Skarżący, którzy proszą CBA o wyjaśnienie sprawy zauważają, że w tym przypadku za bardzo niską cenę wygrał znajomy burmistrza.

CBA przekazało pismo do Komisji Rewizyjnej miasta Przasnysz, która wykorzystała je podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Sprawa miała swój finał podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy radni jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną. W sprawozdaniu prac Komisji Rewizyjnej czytamy m.in., że członkowie komisji (w składzie Elżbieta Lompert, Elżbieta Teklak i Wiesław Wróblewski), ustalili następujący przebieg wydarzeń – w dniu 19.02.2018 r. upływał termin zgłaszania ofert na zarządzanie targowiskiem miejskim. Wobec tego ustalono, że data 19.02.2018 r., która pojawiła się w informacji z sesji otwarcia ofert z postępowania dotyczącego dostosowania budynków przedszkoli do przepisów p-poż jest oczywistą pomyłką pisarską, polegającą na niewprowadzeniu poprawnej daty 08.06.2018 r. O zaistnieniu omyłki świadczy data wytworzenia, publikacji, podpisu oraz zatwierdzenia przedmiotowej publikacji.

Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji miejskich odnosząc się do zarzutu głoszącego, że „cena firmy zgadza się z kwotą, jaką proponował urząd miasta”, wyjaśniła, że ustalenie wartości szacunkowej danego zadania odbywa się na podstawie kosztorysów inwestorskich. W oparciu o szacunkową wartość zamówienia ustalana jest kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. W tym postępowaniu wynosiły one 185 tys. zł brutto dla I części zamówienia, i 120 tys. brutto dla części II. Fakt, że wykonawca złożył ofertę zbliżoną do kwot zamawiającego, świadczy o tym, że dobrze zapoznał się z przedmiotem zamówienia i prawidłowo wycenił wartość jego poszczególnych elementów.

Wyjaśniając kwestię zapytania ofertowego z dnia 27.03.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na żłobek pani naczelnik wyjaśniła, że było to postępowanie o wartości poniżej 30 tys. Euro, a takiego zamówienia nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. W takich przypadkach zastosowanie ma wewnętrzny regulamin urzędu miasta. Umowa podpisana z wybranym wykonawcą, została rozwiązana ze względu na jej bezprzedmiotowość, ponieważ zmieniono lokalizację żłobka z ul. Szkolnej na ul. Świerczewo, a miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów.

Odnosząc się do kwestii znajomości burmistrza stwierdzono, że większość mieszkańców Przasnysza jest mu znajoma.

Rozstrzygnięcie w tej sprawie zostało przekazane do CBA.

 

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments