Ruszają prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przasnysz

Władze Gminy Przasnysz rozpoczęły właśnie prace, które pomogą w zwiększeniu efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy. Dotyczy to zarówno domów prywatnych, jak budynków publicznych. Pierwszym krokiem do poprawy efektywności energetycznej będzie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla całej gminy. Projekt ten jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podjęte działania są efektem m.in. porozumienia zawartego przez w 2014 roku kraje Unii Europejskiej. Zakłada ono, że do 2030 roku Unia Europejska ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 40% w stosunku do roku 1990. Drugim ambitnym celem jest podniesienie procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej do 27%. Cel ten ma być osiągnięty w 2030 r.

Wspomniany plan gospodarki niskoemisyjnej ma pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów. Będzie on opierał się na wynikach inwentaryzacji emisji, która zostanie przeprowadzona na terenie gminy. Inwentaryzacja taka posłuży do określenia najważniejszych działań oraz możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na terenie naszej gminy. Sam plan będzie natomiast wskazywał najważniejsze środki pomagające w zredukowaniu tej emisji i wyznaczał określone ramy czasowe do realizacji takich zadań.

Wspomniany wyżej dokument powinien być napisany tak, by być zrozumiały nie tylko dla urzędników gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sam projekt planu zostanie skonsultowany z obywatelami. Im lepsza zaś będzie współpraca ze społeczeństwem, tym lepiej będzie funkcjonował sam plan i działania podejmowane na jego podstawie. Jest to tym ważniejsze, że to właśnie gospodarstwa domowe w gminie Przasnysz wytwarzają sumarycznie najwięcej tego niebezpiecznego dla środowiska gazu. Dlatego to razem ze społeczeństwem trzeba wypracować narzędzia, które pozwolą osiągnąć zamierzoną redukcję dwutlenku węgla. Władze Gminy Przasnysz postanowiły zatem, że mieszkańcy w latach 2015–2022 wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Gmina Przasnysz zamierza wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne systemy wykorzystania energii, przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne i wymiana przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne. Wzrośnie także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można wreszcie zapominać o modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść gminie oszczędności w utrzymaniu obiektów.

Przygotowywanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp.

Jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością komunalną, wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznym. Dlatego plan musi być nie tylko dokumentem, ale wyznacznikiem pewnych standardów pracy i łączności pomiędzy administracją samorządową a mieszkańcami gminy.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments