Rusza dział Porady Prawne GwP

Prawo ruchu drogowego

Na rondzie nie powinniśmy włączać lewego kierunkowskazu!

W praktyce często spotykamy się z sytuacją, w której jadący przed nami kierowca na skrzyżowaniu okrężnym (rondzie) włącza lewy kierunkowskaz. Obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa, ale ukształtowała go praktyka. Czy na pewno właściwie? W tej materii wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

apl. r. Łukasz Machałowski

machalowski

www.facebook.com/GwP-Porady-Prawne

l.machalowski@gmail.com

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu).

W opisywanej sprawie Marszałek Województwa unieważnił egzamin praktyczny na kategorię „B” prawa jazdy wobec ubiegającego się o prawo jazdy Jana Kowalskiego (przyp. red. imię i nazwisko fikcyjne na potrzeby artykułu). Egzamin odbywał się w WORD w miejscowości C., a egzaminatorem był Dariusz Raczyński (imię i nazwisko fikcyjne). Przyczyną negatywnego wyniku egzamin było dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania „zmiana kierunku jazdy w lewo i prawo”. Uchybieniem skutkującym brakiem zdania egzaminu był, zdaniem egzaminatora, błąd popełniony w trakcie manewru „na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w lewo”. Miało ono polegać na nie włączeniu lewego kierunkowskazu podczas wjeżdżania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W ocenie Marszałka Województwa […] podczas realizacji drugiego z zadań egzaminator źle ocenił sytuację podczas wykonywania manewru. Potraktował bowiem to zadanie jako zadanie równoważne z zadaniem „zmiana kierunku w lewo i prawo”. Inaczej mówiąc uznał, że podczas wjeżdżania na skrzyżowanie okrężne (rondo) kierujący winien włączyć lewy kierunkowskaz, a podczas zjeżdżania z niego kierunkowskaz prawy. Zdaniem organu administracji nie znajduje to potwierdzenia przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zm.). Nie definiuje ona bowiem pojęcia skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda). Zatem należy traktować je jak zwykłe skrzyżowanie, zatem wjazd na nie nie wymaga zasygnalizowania zmiany kierunku jazdy.

Teoria mówi co innego

Odwołanie od tej decyzji złożył egzaminator Dariusz Raczyński. W jego ocenie egzamin był prowadzony prawidłowo a negatywna ocena jego pracy nie znajduje potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym. Zakwestionował on w szczególności ocenę wykonania przez egzaminowanego zadania „na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w prawo”. Egzaminowany był zobowiązany odpowiednio wcześnie zasygnalizować zmianę kierunku jazdy „w lewo” podczas wjeżdżania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Odwołał się przy tym do treści dwóch poradników do nauki jazdy autorstwa Bogumiła Leśniewskiego oraz Henryka Próchniewicza. Faktycznie w obu tych opracowaniach (w aktach administracyjnych znajdują się kserokopie stron tych opracowań) wskazuje się, iż podczas wjeżdżania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym należy zasygnalizować zmianę kierunku jazdy „w lewo”. W aktach administracyjnych znajduje się również pismo Komendanta Głównego Policji z dnia […] r. stanowiące odpowiedź na pytanie osoby fizycznej dotyczące zasad ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Sąd: poglądy mają charakter prywatny, liczy się prawo

WSA uznał, że za nietrafne należy uznać zarzuty skarżącego dotyczące braku uwzględnienia w tym zakresie poglądów autorów poradników dotyczących ruchu drogowego. Zawarte tam twierdzenia (w ocenie Sądu sprzeczne z obowiązującym prawem) stanowią tylko prywatne poglądy dotyczące powyższej problematyki. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku przywołanego wyżej pisma Komendanta Głównego Policji. Sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem wskazywało by, iż kierujący pojazdem zamierza zmienić kierunek jazdy „w lewo” czyli poruszać się po nim kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co oczywiście naruszało by zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce. Potwierdzenie tej tezy można znaleźć w opisie znaku drogowego C-12. Zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Zatem przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierujący zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana kierunku ruchu następuje dopiero przy opuszczaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym. Reasumując powyższe należy uznać, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu).

(wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3.11.2016 r. II S.A./Gl 888/16).

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments